Nghị quyết 52/NQ-CP

Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Khánh Hòa do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 52/NQ-CP quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hoà đến 2020


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 52/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH KHÁNH HÒA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tờ trình số 6844/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 10/TTr-BTNMT ngày 22 tháng 02 năm 2013),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp quốc gia phân bổ (ha)

Tỉnh xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

521.765

100

 

 

522.798

100

1

Đất nông nghiệp

314.446

60,27

316.063

7.900

323.963

61,97

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

24.668

7,84

21.000

183

21.183

6,54

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

18.160

 

17.000

151

17.151

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

31.905

10,15

 

32.418

32.418

10,01

1.3

Đất rừng phòng hộ

99.495

31,64

104.270

6.730

111.000

34,26

1.4

Đất rừng đặc dụng

16.222

5,16

19.200

 

19.200

5,93

1.5

Đất rừng sản xuất

99.249

31,56

107.915

85

108.000

33,34

1.6

Đất làm muối

948

0,30

510

 

510

0,16

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

5.438

1,73

3.000

 

3.000

0,93

2

Đất phi nông nghiệp

98.185

18,82

120.354

 

86.354

16,52

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

263

0,27

 

472

472

0,55

2.2

Đất quốc phòng

64.218

65,41

20.937

 

20.937

24,25

2.3

Đất an ninh

1.397

1,42

1.519

 

1.519

1,76

2.4

Đất khu công nghiệp

464

0,47

1.410

803

2.213

2,56

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

378

 

1.410

 

1.410

 

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

86

 

 

803

803

 

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

214

0,22

 

1.027

1.027

1,19

2.6

Đất di tích danh thắng

91

0,09

115

 

115

0,13

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

92

0,09

321

 

321

0,37

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

303

0,31

 

294

294

0,34

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.121

1,14

 

1.633

1.633

1,89

2.10

Đất phát triển hạ tầng

11.990

12,21

22.232

819

23.051

26,69

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

146

 

256

252

508

 

-

Đất cơ sở y tế

68

 

150

21

171

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

567

 

902

1

903

 

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

348

 

1.424

2

1.426

 

2.11

Đất ở tại đô thị

2.779

2,83

4.809

500

5.309

2,83

3

Đất chưa sử dụng

109.134

20,92

 

 

112.481

21,52

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

 

85.348

27.133

112.481

 

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

 

 

23.786

18.179

41.965

 

4

Đất đô thị

54.590

10,46

 

98.181

98.181

18,78

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

23.000

4,41

 

23.000

23.000

4,40

6

Đất khu du lịch

1.579

0,30

 

8.970

8.970

1,72

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

20.974

10.557

10.417

 

Trong đó

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

3.752

1.991

1.761

1.2

Đất trồng cây lâu năm

4.686

2.265

2.421

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.378

948

430

1.4

Đất rừng đặc dụng

57

 

57

1.5

Đất rừng sản xuất

3.432

1.587

1.845

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

2.510

972

1.538

1.7

Đất làm muối

432

119

313

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp và đất nông nghiệp khác.

1.219

1.133

86

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp

29.824

15.511

14.313

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

13

13

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.084

438

646

1.3

Đất rừng phòng hộ

12.938

4.197

8.741

1.4

Đất rừng đặc dụng

644

57

587

1.5

Đất rừng sản xuất

14.585

10.267

4.318

2

Đất phi nông nghiệp

12.141

5.116

7.025

 

Trong đó:

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

3

3

 

2.2

Đất quốc phòng

1.709

780

929

2.3

Đất an ninh

51

35

16

2.4

Đất khu công nghiệp

63

30

33

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

651

320

331

2.6

Đất di tích danh thắng

1

 

1

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

184

106

78

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

383

277

106

2.9

Đất phát triển hạ tầng

2.382

1.310

1.072

2.10

Đất ở tại đô thị

121

112

9

3

Đất đô thị

6.224

1.791

4.433

4

Đất khu du lịch

4.543

2.668

1.875

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác lập ngày 08 tháng 12 năm 2012).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Khánh Hòa với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

521.765

521.808

521.823

521.823

521.823

521.904

1

Đất nông nghiệp

314.446

313.651

315.087

316.243

318.386

320.047

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

24.668

24.380

23.925

23.066

22.997

22.725

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

18.160

18.012

17.962

17.442

17.652

17.761

1.2

Đất trồng cây lâu năm

31.905

31.834

31.709

31.887

32.218

32.110

1.3

Đất rừng phòng hộ

99.495

99.147

99.065

100.270

101.305

102.649

1.4

Đất rừng đặc dụng

16.222

16.222

17.882

18.669

18.669

18.669

1.5

Đất rừng sản xuất

99.249

99.085

99.638

100.191

102.202

105.325

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

5.438

5.423

5.357

5.247

5.145

4.559

1.7

Đất làm muối

948

946

919

907

905

823

2

Đất phi nông nghiệp

98.185

100.043

71.621

75.212

77.321

82.396

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

263

277

284

293

303

438

2.2

Đất quốc phòng

64.218

64.218

32.480

33.461

33.715

34.019

2.3

Đất an ninh

1.397

1.401

1.412

1.414

1.414

1.459

2.4

Đất khu công nghiệp

464

547

727

727

797

1200

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

378

387

527

527

527

844

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

86

160

200

200

270

356

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

214

289

361

591

611

651

2.6

Đất di tích danh thắng

91

93

100

103

105

106

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

92

93

170

185

234

234

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

303

301

299

297

296

294

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.121

1.145

1.363

1.439

1.573

1.601

2.10

Đất phát triển hạ tầng

11.990

12.957

14.585

15.465

16.076

18.406

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

146

166

200

237

280

319

-

Đất cơ sở y tế

68

87

96

105

108

129

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

567

611

685

729

756

813

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

348

373

661

713

789

890

2.11

Đất ở tại đô thị

2.779

2.834

2.924

3.073

3.243

3.907

3

Đất chưa sử dụng

109.134

108.114

135.115

130.368

126.116

119.461

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

108.114

135.115

130.368

126.116

119.461

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

 

1.020

3.953

4.747

4.252

6.655

4

Đất đô thị

54.590

54.590

62.197

65.044

65.044

66.654

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

6

Đất khu du lịch

1.579

1.692

2.091

2.788

3.952

5.103

Ghi chú: *Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển MĐSD  trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

10.557

1.370

2.191

2.230

1.338

3.428

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

1.991

258

345

728

214

446

1.2

Đất trồng cây lâu năm

2.265

263

495

391

349

767

1.3

Đất rừng phòng hộ

948

349

352

44

30

173

1,4

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

1.587

110

337

442

255

443

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

972

15

67

201

102

587

1.7

Đất làm muối

119

2

27

6

2

82

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp và đất nông nghiệp khác

1.133

252

654

33

17

177

Ghi chú: * Năm 2011, tỉnh Khánh Hòa không được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác theo Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách.

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

15.511

575

3.066

3.300

3.481

5.089

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

13

2

11

 

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

438

49

63

114

127

85

1.3

Đất rừng phòng hộ

4.197

 

350

1.250

1.065

1.532

1.4

Đất rừng đặc dụng

57

 

 

57

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

10.267

198

2.624

1.735

2.283

3.427

2

Đất phi nông nghiệp

5.116

445

887

1.447

771

1.566

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

3

1

 

1

 

1

2.2

Đất quốc phòng

780

1

24

374

150

231

2.3

Đất an ninh

35

 

 

 

 

35

2.4

Đất khu công nghiệp

30

12

7

 

 

11

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

320

47

73

195

 

5

2.6

Đất di tích danh thắng

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

106

1

55

8

42

 

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

277

13

87

62

89

26

2.9

Đất phát triển hạ tầng

1.310

188

253

224

40

605

2.10

Đất ở tại đô thị

112

8

9

53

10

32

3

Đất đô thị

1.791

 

300

350

400

741

4

Đất khu du lịch

2.668

 

500

500

500

1.168

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng;

3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu52/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2013
Ngày hiệu lực10/04/2013
Ngày công báo22/04/2013
Số công báoTừ số 207 đến số 208
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 52/NQ-CP quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hoà đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 52/NQ-CP quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hoà đến 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu52/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành10/04/2013
        Ngày hiệu lực10/04/2013
        Ngày công báo22/04/2013
        Số công báoTừ số 207 đến số 208
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 52/NQ-CP quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hoà đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 52/NQ-CP quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hoà đến 2020

            • 10/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực