Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6

Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6 phê duyệt bổ sung Nghị quyết 45/2003/NQ-HĐNDK6 về mức thu phí bến bãi và mức thu các loại phí khác có trong danh mục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6 bổ sung 45/2003/NQ-HĐNDK6 mức thu phí bến bãi phí khác Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 47/2007/NQ-HĐND phê chuẩn về phí, lệ phí và mức thu từng loại phí và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6 bổ sung 45/2003/NQ-HĐNDK6 mức thu phí bến bãi phí khác Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2003/NQ-HĐND K6

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ: 45/2003/NQ-HĐND K6 NGÀY 27/6/2003 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỨC THU PHÍ BẾN BÃI VÀ MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ KHÁC CÓ TRONG DANH MỤC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VI KỲ HỌP THỨ 10

- Căn cứ điều 120 Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 và Nghị quyết số: 51/2001/QH 10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X về sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;

- Căn cứ điều 11 chương II Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh phí - lệ phí số:38/2001/PLP.UBTVQH 10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

- Sau khi xem xét tờ trình số: 35/TTr.UB ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt bổ sung nghị quyết số 45/NQ.HĐND k6 ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bến bãi và mức thu các loại phí có trong danh mục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục kèm theo).

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai, thực hiện thu các loại phí thuộc danh mục nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, những quy định trước đây trái với nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 4: Thường trực Hội đồng nhân dân, Các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VI, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2003./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP
- TU, UBND, MTTQVN tỉnh
- Đại biểu HĐND
- Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan
- Thường trực HĐND- UBND huyện - thị
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quân

 

PHỤ LỤC

“Ban hành kèm theo nghị quyết số: 53/2003/NQ-HĐND K 6 Ngày 18 tháng 12 năm 2003”

A. Về bổ sung Nghị quyết số 45/NQ-HĐND k6 ngày 27/6/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bến bãi

a). Đối với bến xe hoàn chỉnh: có sân bãi được thảm nhựa hoặc tráng xi măng, có tường rào bảo vệ xung quanh bến, có nơi bán vé, phòng chờ đợi, nhà vệ sinh, lực lượng bảo vệ bến.

Mức thu: (từ 6h00 đến 18h00 cùng ngày)

- Xe khách nhỏ hơn 15 chỗ và xe tải có tải trọng nhỏ hơn 5 tấn: 6.000 đ/lượt xe.

- Xe khách từ 15 - 24 chỗ và xe tải có tải trọng từ 5 - 7 tấn: 12.000 đ/lượt xe.

- Xe khách từ 25 - 34 chỗ và xe tải có tải trọng từ trên 7 tấn đến 10 tấn: 18.000 đ/lượt xe.

- Xe khách từ 35 chỗ trở lên và xe tải có tải trọng trên 10 tấn: 21.000 đ/lượt xe.

b). Đối với bến chưa hoàn chỉnh: là các bến chưa đạt tiêu chuẩn như nêu trên.

Mức thu: (từ 6h00 đến 18h00 cùng ngày)

- Xe khách nhỏ hơn 15 chỗ và xe tải có tải trọng nhỏ hơn 5 tấn: 3.000 đ/lượt xe.

- Xe khách từ 15 - 24 chỗ và xe tải có tải trọng từ 5 - 7 tấn: 6.000 đ/lượt xe.

- Xe khách từ 25 - 34 chỗ và xe tải có tải trọng từ trên 7 tấn đến 10 tấn: 9.000 đ/lượt xe.

- Xe khách từ 35 chỗ trở lên và xe tải có tải trọng trên 10 tấn: 10.500 đ/lượt xe.

c). Mức thu phí xe đỗ qua đêm: (trong khoảng từ từ 18h00 ngày hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau)

* Đối với bến xe hoàn chỉnh:

- Xe khách dưới 25 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 7 tấn: 6.000 đ/xe/đêm.

- Xe khách từ 25 chỗ trở lên, xe tải có tải trọng từ 7 tấn trở lên: 8.000 đ/xe/đêm.

* Đối với bến xe chưa hoàn chỉnh:

Mức thu phí bằng 50% của mức thu bến xe hoàn chỉnh.

Mức thu phí đối với tàu khách, ghe tải, trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông mà không phải là phương tiện giao thông, phí sử dụng lề đường, phí sử dụng mặt nước (do Nhà nước quản lý): vẫn giữ mức thu theo quyết định số 2493/2003/QĐ.UB ngày 1/8/2003 của UBND Tỉnh.

B. MỨC THU PHÍ CÓ TRONG DANH MỤC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH:

I/. MỨC THU PHÍ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI:

Áp dụng mức thu mới quy định tại Thông tư số 71/2003/TT.BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Tỉnh:

- Hộ gia đình: 5.000 đ/hộ/năm.

- Hộ kinh doanh cá thể: 50.000 đ/cơ sở/năm.

- Các Công ty, DNNN, DNTN, HTX, Văn phòng chi nhánh: 100.000 đ/cơ sở/năm.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có tác động xấu, trực tiếp đến môi trường như khai thác tài nguyên, khoáng sản: 1.000.000 đ/cơ sở/năm.

II/. MỨC THU HỌC PHÍ:

Để tạo điều kiện cho các Trường Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề từng bước thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ.CP ngày 16/1/2002 của Chính Phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí như sau

1). Đối tượng nộp: tất cả học sinh, sinh viên đang học (trừ đối tượng được miễn giảm theo quy định).

2). Mức thu:

ĐVT: đồng/học sinh/năm

Hệ đào tạo

TW quy định
(tối đa)

Mức thu

ghi chú

I. Các lớp chính quy

- Hệ Cao đẳng

- Hệ Trung học

- Lớp dạy nghề dài hạn

II. Các lớp ngoài chỉ tiêu KH giao

- Hệ Cao đẳng

- Hệ Trung học

- Lớp dạy nghề dài hạn

- Lớp điều dưỡng, dược tá, hộ sinh

- Lớp Trung học tại chức ban ngày và ban đêm

 

1.500.000

1.000.000

1.440.000

 


Từ 1.000.000 đến
3.500.000

-

-


-

 

1.500.000

600.000 đến 1.000.000

400.000 đến 1.000.000

 


1.000.000 đến 2.500.000

1.000.000 đến 2.000.000

400.000 đến 1.000.000

700.000 đến 1.200.000


700.000 đến 1.500.000

 

Ghi chú: tùy theo ngành nghề chuyên môn, các trường đề nghị cơ quan chức năng; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu trong khung cho phép.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2003/NQ-HĐNDK6

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu53/2003/NQ-HĐNDK6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2003
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2003/NQ-HĐNDK6

Lược đồ Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6 bổ sung 45/2003/NQ-HĐNDK6 mức thu phí bến bãi phí khác Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6 bổ sung 45/2003/NQ-HĐNDK6 mức thu phí bến bãi phí khác Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu53/2003/NQ-HĐNDK6
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Quân
       Ngày ban hành18/12/2003
       Ngày hiệu lực01/01/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6 bổ sung 45/2003/NQ-HĐNDK6 mức thu phí bến bãi phí khác Vĩnh Long

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6 bổ sung 45/2003/NQ-HĐNDK6 mức thu phí bến bãi phí khác Vĩnh Long