Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tuyên Quang 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2005/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 07 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 của cả nước đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua tại Nghị quyết số 29/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Văn bản số 2392/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thông báo kết quả hội nghị thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang;

Sau khi xem xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 theo Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Tổng diện tích đất tự nhiên: 586.800 ha

1. Nhóm đất nông nghiệp: 517.800 ha, chiếm 88,24% diện tích đất tự nhiên.

a) Đất sản xuất nông nghiệp: 66.404 ha, trong đó:

- Đất trồng cây hàng năm 48.273 ha (trong đó đất trồng lúa 24.423 ha)

- Đất trồng cây lâu năm 18.131 ha.

b) Đất lâm nghiệp: 445.144 ha, trong đó:

- Đất rừng sản xuất: 171.012 ha

- Đất rừng phòng hộ: 159.098 ha

- Đất rừng đặc dụng: 115.034 ha

(Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2010 đạt trên 64% tổng diện tích tự nhiên).

c) Đất chuyên nuôi trồng thủy sản: 1.910 ha (không tính diện tích một vụ lúa kết hợp nuôi cá 900 ha và diện tích mặt nước hồ thủy điện kết hợp nuôi cá 8.000 ha).

d) Đất nông nghiệp khác: 4.342 ha

2. Nhóm đất phi nông nghiệp: 47.990 ha, chiếm 8,18% diện tích đất tự nhiên.

a) Đất ở:

5.396 ha, trong đó:

- Đất ở tại nông thôn:

4.478 ha

- Đất ở tại đô thị:

918 ha

b) Đất chuyên dùng:

19.681 ha

c) Đất tôn giáo, tín ngưỡng:

16 ha

d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa:

927 ha

e) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng:

21.902 ha

f) Đất phi nông nghiệp khác:

68 ha

3. Nhóm đất chưa sử dụng: 21.010 ha, chiếm 3,58% diện tích đất tự nhiên.

- Đất đồi núi chưa sử dụng: 16.773 ha

- Núi đá không có rừng cây: 4.237 ha

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xét duyệt theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần thực hiện tốt những giải pháp đã trình tại kỳ họp và lưu ý một số vấn đề sau đây:

1- Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

2- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh được phê duyệt để tổ chức triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thị theo đúng trình tự và quy định của Luật Đất đai năm 2003 và quy hoạch chi tiết các phường, thị trấn thuộc phạm vi ranh giới hành chính cấp mình; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo đúng quy định của pháp luật.

3- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; đồng thời biểu dương các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu quả cao.

4- Quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua (ngày 21 tháng 7 năm 2005)./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (Báo cáo);
- Chính phủ; (Báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội; (Báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ; (Báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; (để KT)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Thực hiện);
- Ủy ban nhân dân tỉnh; (Thực hiện);
- Cac Ban HĐND tỉnh;  (Thực hiện);
- Đại biểu HĐND tỉnh; (Thực hiện);
- T.T HĐND, UBND các huyện, thị xã; (Thực hiện);
- Các Sở, ban, ngành; (Thực hiện);
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; (Thực hiện);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu53/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2005
Ngày hiệu lực31/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tuyên Quang 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tuyên Quang 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu53/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Sáng Vang
        Ngày ban hành30/07/2005
        Ngày hiệu lực31/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tuyên Quang 2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tuyên Quang 2010

            • 30/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực