Nghị quyết 53/2010/QH12

Nghị quyết 53/2010/QH12 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 53/2010/QH12 phân bổ ngân sách trung ương


QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Nghị quyết số: 53/2010/QH12

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2011

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn  cứ  Luật  Ngân  sách  nhà  nước  và  Nghị  quyết  số  52/2010/QH12  ngày  10 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Sau khi xem xét Báo cáo số 17/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 1634/BC-UBTCNS12 ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 393/BC-UBTVQH12 ngày 13 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2011 là 398.679 tỷ đồng (ba trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi chín tỷ đồng). Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 206.321 tỷ đồng (hai trăm linh sáu nghìn ba trăm hai mươi mốt tỷ đồng).

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương năm 2011 là 519.279 tỷ đồng (năm trăm mười chín nghìn hai trăm bảy mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả 126.208 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2011 cho từng Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các Phụ lục số 1, 2, 3 và 4 kèm theo.

Điều 3. Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là 5 năm, từ năm ngân sách 2011 đến hết năm ngân sách 2015.

Điều 4. Về phân giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, đề nghị Chính phủ:

1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và thông báo đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 đến từng đơn vị trước ngày 31 tháng 12 năm 2010; đối với 3.500 tỷ đồng đầu tư trở lại cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Chính phủ báo cáo phương án đầu tư cụ thể với Quốc hội tại kỳ họp thứ chín xem xét trước khi chỉ đạo sử dụng cụ thể theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Quốc hội về tiến độ, kết quả phân giao dự toán ngân sách của các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.

4. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương rà soát danh mục các dự án đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư và bố trí tập trung để xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước, vốn cho các dự án chuyển tiếp có hiệu quả để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Về hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình cấp bách của địa phương:

Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần vốn đầu tư tập trung chủ yếu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong thời gian không quá 2 năm đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, chỉ cân đối được ngân sách địa phương từ 50% trở xuống, ưu tiên các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình theo quyết định của cơ quan lãnh đạo cao nhất.

Chủ động sắp xếp chi thường xuyên trên tinh thần triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí; ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.

Điều 5. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình, giám sát việc phân giao và chấp hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật./.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2010/QH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu53/2010/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2010
Ngày hiệu lực15/11/2010
Ngày công báo04/12/2010
Số công báoTừ số 713 đến số 714
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2010/QH12

Lược đồ Nghị quyết 53/2010/QH12 phân bổ ngân sách trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 53/2010/QH12 phân bổ ngân sách trung ương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu53/2010/QH12
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Phú Trọng
        Ngày ban hành15/11/2010
        Ngày hiệu lực15/11/2010
        Ngày công báo04/12/2010
        Số công báoTừ số 713 đến số 714
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 53/2010/QH12 phân bổ ngân sách trung ương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 53/2010/QH12 phân bổ ngân sách trung ương

            • 15/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực