Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2018/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn c Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tui ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tui;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc th, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình s 128/TTr-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tnh Hà Giang khóa XVII ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tui trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thm tra số 35/BC-BDT ngày 03/12/2018 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tnh tại kỳ họp;

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tnh Hà Giang, cụ th như sau:

1. Người cao tuổi tuổi 70, 75 tui gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt

2. Người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tui gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đng tiền mặt

3. Người cao tui ở tuổi 90, 95 tuổi gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

4. Người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm: Hiện vt trị giá 200.000 đồng, 5 mét vải lụa và 1.200.000 đồng tiền mặt

5. Người cao tui thọ trên 100 tuổi gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.500.000 đồng tiền mặt.

Điều 2. Hội đng Nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban và Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Khoá XVII, Kỳ họp th Tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lc thi hành ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn ph
òng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban C
ông tác đại biểu - UBTVQH;
- Các Bộ: Lao động - TBXH, Tài chính, Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư ph
áp;
- TT
r; Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đo
àn ĐBQH khóa XIV tnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh kh
óa XVII;
- Các sở, ban, ngành, t chc chính tr - xã hội cấp tỉnh;
- TAND tỉnh, viện KSND t
nh;
- HĐND, UBND các huyện, thành ph
;
- LĐVP T
nh y, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tnh;
- B
áo Hà Giang, Đài PTTH tnh;
- Cổng TTĐT t
nh, Trung tâm Thông tin-Công báo tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu53/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu53/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hà Giang

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực