Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật quy định về phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật quy định về phí Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2017/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND-KTNS ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh (Có danh mục kèm theo).

Lý do: Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- HĐND, UBND các phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

DANH MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

1

12/2012/NQ-HĐND

06/8/2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016

2

15/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Bãi bỏ một phần điểm a, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016

3

22/2012/NQ-HĐND

17/12/2012

Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016

4

05/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

5

04/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Quy định danh mục và mức thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

6

20/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT Quốc lộ 13, đoạn từ km 62+700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95+000 (thị trấn An Lộc – Bình Long - Bình Phước

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

7

21/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT741, đoạn từ km 49+537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 72+861 (Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su)

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

8

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu54/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật quy định về phí Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật quy định về phí Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật quy định về phí Bình Phước

         • 12/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực