Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND về đặt tên Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2019/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN QUẢNG TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên Quảng trường tại khu vực bãi cỏ giáp đường Nguyễn Tất Thành và đường Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Nghị quyết đặt tên Quảng trường Quy Nhơn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, cụ thể:

- Vị trí: Khu vực bãi cỏ, có giới cận: phía Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Tây giáp đường Lê Duẩn, phía Bắc giáp đường Trường Chinh và phía Nam giáp đường Trần Thị Kỷ.

- Diện tích: 3,62 ha.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (b/cáo); Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ VHTT&DL;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh uỷ (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- VKSND, TAND tỉnh, Sở Tư pháp;
- VP UBND tỉnh, VP HĐND tỉnh;
VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2019/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 55/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2019
Ngày hiệu lực 23/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 55/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành 13/12/2019
Ngày hiệu lực 23/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

  • 13/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực