Nghị quyết 56/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/2005/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 56/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 254/NQ-HĐND năm 2010 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực thi hành Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 27/10/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2005/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 01/2005/TT-DSGĐTE ngày 21/01/2005 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2005 chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình, sự nghiệp gia đình và bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết theo Tờ trình số 777/TTr-UB ngày 28/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về mức chi động viên Cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành mức chi hỗ trợ cho Cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng được hưởng: là Cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn.

2. Mức chi hỗ trợ:

- Mức chi hỗ trợ 15.000 đồng/người/tháng, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2005.

- Mức chi hỗ trợ 25.000 đồng/người/tháng, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 trở đi.

3. Nguồn chi: cân đối từ ngân sách địa phương hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Ban Văn hoá - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP. Chính phủ, VP. Quốc hội (HN);
- Các UB của Quốc hội (HN);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (HN);
- Bộ Tư pháp (HN);
- Bộ Tài chính, UB.DS-GĐ và Trẻ em;
- Vụ Công tác đại biểu - VP.QH (HN);
- Vụ Công tác phía Nam-VP.QH (194-Hoàng Văn Thụ-TP. HCM);
- Vụ IV thuộc VP. Chính phủ (TP.HCM);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH, VP. Tỉnh ủy, VP. UBND tỉnh;
- Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu56/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2005
Ngày hiệu lực30/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 56/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 56/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu56/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành20/07/2005
        Ngày hiệu lực30/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 56/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 56/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số Tiền Giang