Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, năm 2007 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 2007 Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2293/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 2007 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2007/ NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 01 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 với các chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo của các cơ quan hữu quan trình kỳ họp. Nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 12,25%. Nhiều chỉ tiêu đạt hoặc gần đạt so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Việc cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, tạo cơ sở cho hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả hơn; hoạt động xuất khẩu khá, nhất là xuất khẩu gạo. Tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm có cố gắng; chi ngân sách đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị dự toán; hoạt động ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Công tác giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao; hoạt động thương mại, du lịch có bước phát triển. Tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác đối ngoại hợp tác với các nước trong khu vực được tăng cường.

Tuy nhiên, so với kế hoạch cả năm 2007 thì kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, nhất là sản xuất công nghiệp, XDCB, xuất khẩu thủy sản, giải quyết việc làm. Một số nguồn thu ngân sách đạt thấp trong khi nhu cầu chi tăng nhanh. Huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm, nhất là các khu, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, công trình giao thông, thủy lợi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Chất lượng y tế, giáo dục-đào tạo, đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế. Tình hình an ninh, trật tự từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2007, từ nay đến cuối năm 2007 HĐND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

Trên cơ sở xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007 HĐND tỉnh đã đề ra:

Về kinh tế: để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm từ 13% trở lên, thì 6 tháng cuối năm 2007 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) phải đạt 14% trở lên.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện các đề án, dự án về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Đẩy mạnh tiến độ XDCB, nhất là các công trình, dự án trọng điểm như các trung tâm thương mại, các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, cụm tuyến dân cư vượt lũ, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà ở cho đồng bào dân tộc nghèo, các công trình giao thông, thủy lợi, giao thông nông thôn, chống xuống cấp và kiên cố hóa trường, lớp học.

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hợp tác thương mại giữa tỉnh ta với các tỉnh trong khu vực, đẩy mạnh hoạt động thương mại khu kinh tế cửa khẩu. Triển khai quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản, phấn đấu đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an ninh trên vùng biển. Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, nhất là các nhà máy, các khu công nghiệp, khu dân cư, các chợ, bãi rác thành phố, các huyện, thị xã bị ô nhiễm nặng.

Triển khai việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Tích cực chỉ đạo khai thác và sử dụng tốt nguồn thu cho ngân sách, nhất là các nguồn thu còn đạt thấp. Quản lý, điều hành chi ngân sách bảo đảm theo kế hoạch, tập trung cho các chương trình, dự án trọng điểm, xây dựng cơ bản. Triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước của tỉnh giai đoạn 2007-2009 theo đề án được Chính phủ phê duyệt. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008; quyết toán ngân sách năm 2006.

Về văn hóa-xã hội: chỉ đạo việc chuẩn bị tốt kế hoạch khai giảng năm học mới 2007-2008; tăng cường chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chuẩn bị tốt các điều kiện để tỉnh đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2007. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các trung tâm học tập cộng đồng. Tăng cường chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh.

Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia về chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh cho nhân dân. Giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc. Tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Thường xuyên giám sát, chủ động phòng, chống, kịp thời dập tắt dịch bệnh; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án về đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề, giải quyết việc làm, phấn đấu đạt chỉ tiêu xuất khẩu lao động. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như các tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm, tai nạn giao thông; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với chương trình xóa đói giảm nghèo; triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2 (2005-2010). Quan tâm chăm sóc tốt các đối tượng chính sách và xây dựng nhà tình nghĩa theo kế hoạch. Thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em, phòng chống bạo lực trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa không lành mạnh. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Triển khai và tổ chức thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Quy chế Thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Có kế hoạch thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. Tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia và các nước trong khu vực.

Chỉ đạo thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực XDCB, tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công.

Về quốc phòng-an ninh và trật tự, an toàn xã hội: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo kiên quyết nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện đồng bộ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2005-2010.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo triển khai, các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND, các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Các cơ quan Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ mười lăm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu56/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2007
Ngày hiệu lực11/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 2007 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 2007 Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu56/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành01/07/2007
        Ngày hiệu lực11/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 2007 Kiên Giang

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 2007 Kiên Giang