Nghị quyết 56/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phát triển hợp tác xã Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2018/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2017/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020;

Xét Tờ trình số 1412/TTr-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 1:

“ a) Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã áp dụng đối với các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi có cung ứng, dịch vụ sản phẩm cho thành viên hợp tác xã có hoạt động sản xuất nông nghiệp”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1:

“2. Chính sách hỗ trợ phát triển

2.1. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

a) Danh mục các loại kết cấu hạ tầng được lựa chọn để hỗ trợ

- ...........

- Công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp bao gồm: Cống, trạm bơm, hồ chứa nước, đường ống dẫn nước, kênh, công trình trên kênh và bờ bao các loại, hệ thống cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiết kiệm; đường trục chính giao thông nội đồng.

- Công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản bao gồm: hệ thống cấp thoát nước đầu mối (ao, hồ chứa nước, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông,

- Công trình xử lý môi trường.

b) Điều kiện hỗ trợ

- Hợp tác xã nông nghiệp thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Hợp tác xã đang hoạt động ổn định và có phương án sản xuất kinh doanh của các công trình được nêu tại Điểm a, Khoản 2.1 được cơ quan thẩm quyền (cấp huyện, thị xã và thành phố) thẩm định có hiệu quả.

- Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thực hiện theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư.

c) Mức hỗ trợ: Hợp tác xã đối ứng theo dự án được phê duyệt, cụ thể như sau:

- Hợp tác xã có từ 49 thành viên trở xuống: đối ứng 50%, phần còn lại ngân sách hỗ trợ 50%, nhưng không quá 300 triệu đồng

- Hợp tác xã có từ 50 thành viên trở lên: đối ứng 20%, phần còn lại ngân sách hỗ trợ 80%, nhưng không quá 600 triệu đồng.

Mỗi Hợp tác xã chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ này một lần.

2.2. Chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm: Hợp tác xã tổ chức liên kết xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm (chuỗi giá trị được thể hiện qua các dạng hợp đồng bao gồm: hợp đồng đầu tư, hợp đồng liên kết sản xuất, hợp đồng thu mua và tiêu thụ nông sản,...), được hỗ trợ từng dự án cụ thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (cấp huyện, thị xã, thành phố); mức hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư của dự án, nhưng không quá 250 triệu đồng.”.

3. Bổ sung Khoản 3, Điều 1:

“3. Nguồn vốn thực hiện sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh hỗ trợ có mục tiêu về cho ngân sách cấp huyện để triển khai thực hiện.”.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/5/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu56/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực15/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 56/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phát triển hợp tác xã Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 56/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phát triển hợp tác xã Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu56/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành04/05/2018
        Ngày hiệu lực15/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 56/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phát triển hợp tác xã Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 56/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phát triển hợp tác xã Trà Vinh

           • 04/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực