Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc khu kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND huy động vốn án khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2006/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KHÁC CỦA TỈNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 102/2006/QĐ-TTG ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 5339/TTr - UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc đề nghị phê chuẩn chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh ; Báo cáo thẩm tra số: 405/ KT-HĐND ngày 20/12/2006 của Ban Kimh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành tờ trình số: 5339/TTr- UBND ngày18 tháng 12 năm 2006 về việc đề nghị phê chuẩn chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh; với các hình thức huy động như sau:

a) Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng, theo Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 của Bộ Tài chính.

b) Huy động nguồn vốn từ việc đấu giá quyền khai thác một số công trình đã được đầu tư hoàn thiện, đưa vào khai thác có hiệu quả, như: Bến số 1, Bến số 2 Cảng Nghi Sơn,...

c) Huy động nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, vay ưu đãi của các tổ chức tài chính nước ngoài.

Điều 2. UBND tỉnh chủ động xây dựng phương án, hình thức huy động, phương án sử dụng và kế hoạch trả nợ cho từng công trình thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh

Điều 3. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị Quyết này và các quy định hiện hành của Pháp luật tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 27/12/2006./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH,VPCP,VPCTN ( để B/cáo );
- Bộ Tư pháp ( để B/cáo );
- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu57/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2006
Ngày hiệu lực06/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND huy động vốn án khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND huy động vốn án khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu57/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành27/12/2006
        Ngày hiệu lực06/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND huy động vốn án khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND huy động vốn án khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa

            • 27/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực