Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND16

Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND16 về định mức kinh phí phục vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND16 kinh phí phục vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2006/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03.12.2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC – BTP ngày 17.11.2004 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 03.10.2006 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh phí phục vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành định mức kinh phí phục vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng. Các cơ quan được sử dụng kinh phí phục vụ việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật gồm:

- Cấp tỉnh: Sở Tư pháp

- Cấp huyện: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

2. Mức chi cụ thể:

- Thu thập, xử lý thông tin; trang bị sách báo, tài liệu, văn bản, dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra văn bản QPPL ( kể cả chi cho việc truy cập mạng Internet): Được thanh toán theo chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ. Trường hợp không có mức giá xác định được chi theo mức 20.000­­­­ đồng /01 tài liệu hoặc văn bản

- Rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra để lập cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản: 30.000đồng / 01 văn bản.

- Lấy ý kiến chuyên gia trong trường hợp văn bản được kiểm tra thuộc lĩnh vực chuyên ngành, chuyên môn phức tạp hoặc có dấu hiệu trái pháp luật: 150.000đồng / 01 báo cáo.

- Viết báo cáo đánh giá kết luận kiểm tra văn bản: 150.000đồng / 01 báo cáo.

- Thù lao cho cộng tác viên phục vụ việc kiểm tra văn bản: 30.000đồng / 01 văn bản. Đối với các văn bản chuyên ngành, phức tạp: 80.000đồng / 01 báo cáo.

Các khoản chi khác phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản QPPL được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17.11.2004 và các quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2007

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hành năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ cuối năm.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2006/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu57/2006/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2006/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND16 kinh phí phục vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND16 kinh phí phục vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu57/2006/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành07/11/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND16 kinh phí phục vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND16 kinh phí phục vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh

            • 07/11/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực