Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND về phê duyệt biên chế công chức năm 2012 của tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức Long An 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2012/NQ-HĐND

Long An, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2012 CỦA TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Thông tư số 21/2010/NĐ-CP">07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định trên;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2061/TTr-UBND ngày 19/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2012 của tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt biên chế công chức của tỉnh năm 2012 là 2.801 người, tăng 26 người so với biên chế công chức năm 2011, trong đó:

- Các Sở ngành tỉnh: 1.345 người, tăng 10 người.

- UBND các huyện, thành phố: 1.456 người, tăng 16 người.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/7/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
- VP.Quốc hội, VP.Chính phủ “TP.HCM”;
- TT.TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ và CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 57/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/07/2012
Ngày hiệu lực 23/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức Long An 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức Long An 2012
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 57/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành 13/07/2012
Ngày hiệu lực 23/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức Long An 2012

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức Long An 2012

  • 13/07/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/07/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực