Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách năm 2013, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách năm 2013 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 684/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách năm 2013 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2012/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về dự tóan thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2013; Tờ trình số 6670/TTr-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu chi ngân sách năm 2013 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

A. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 5.500.000 triệu đồng

1. Khoản thu thuế quản lý: 3.705.000 triệu đồng

- Thu thuế và phí: 3.000.000 triệu đồng

- Thu từ nhà đất: 705.000 triệu đồng

2. Thu biện pháp tài chính: 1.445.000 triệu đồng

- Các khỏan thu cân đối: 140.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua Ngân sách: 1.245.000 triệu đồng

Trong đó thu Xổ số kiến thiết: 320.000 triệu đồng

- Thu không cân đối NS (phạt ATGT): 60.000 triệu đồng

3. Thu qua hải quan: 350.000 triệu đồng

II. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.897.343 triệu đồng

Trong đó:

- Các khoản thu hưởng 100% và theo tỷ lệ ĐT: 3.778.027 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 2.395.312 triệu đồng

- Thu trợ cấp có mục tiêu: 419.004 triệu đồng

- Thu từ các khoản quản lý qua ngân sách: 1.245.000 triệu đồng

Trong đó thu Xổ số kiến thiết: 320.000 triệu đồng

- Thu từ các khoản thu không cân đối NS: 56.000 triệu đồng

III. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.897.343 triệu đồng

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.173.339 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 1.145.895 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 4.805.019 triệu đồng

Trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.130.911 triệu đồng

+ Sự nghiệp khoa học CN: 32.158 triệu đồng

+ Sự nghiệp môi trường: 68.056 triệu đồng

- Dự phòng : 198.198 triệu đồng

- Chi từ nguồn làm lương: 22.927 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng

2. Chi từ nguồn thu quản lý qua NS: 1.245.000 triệu đồng

Trong đó thu Xổ số kiến thiết: 320.000 triệu đồng

3. Chi từ nguồn thu không cân đối ngân sách: 56.000 triệu đồng

4. Chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ theo mục tiêu: 419.004 triệu đồng

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I. Tổng chi ngân sách địa phương cấp tỉnh: 3.906.062 triệu đồng

1. Chi cân đối ngân sách : 2.509.758 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 880.318 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 1.555.078 triệu đồng

- Dự phòng: 73.062 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1.300 triệu đồng

2. Chi quản lý qua quỹ ngân sách: 962.600 triệu đồng

Trong đó chi từ nguồn XSKT 320.000 triệu đồng

3. Chi từ nguồn thu không cân đối ngân sách: 14.700 triệu đồng

4. Chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ theo mục tiêu: 419.004 triệu đồng

II. Dự toán chi ngân sách các sở, ban ngành thuộc tỉnh:

Tổng số chi : 1.555.078 triệu đồng

1. Trợ giá mặt hàng chính sách: 23.000 triệu đồng

2. Sự nghiệp kinh tế: 167.346 triệu đồng

3. Sự nghiệp văn xã: 965.100 triệu đồng

4. Sự nghiệp môi trường: 20.931 triệu đồng

5. Sự nghiệp khoa học công nghệ: 32.158 triệu đồng

6. Quản lý hành chính: 273.468 triệu đồng

7. Chi khác: 33.360 triệu đồng

8. An ninh - quốc phòng: 31.715 triệu đồng

9. Chi cấp vốn cho các quỹ 8.000 triệu đồng

III. Mức bổ sung trợ cấp cho ngân sách cấp huyện:

Tổng số : 1.791.296 triệu đồng

1. Trợ cấp cân đối ngân sách: 808.369 triệu đồng

2. Trợ cấp có mục tiêu: 982.927 triệu đồng

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này .

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 58/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2012
Ngày hiệu lực 15/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách năm 2013 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách năm 2013 Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 58/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành 05/12/2012
Ngày hiệu lực 15/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách năm 2013 Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách năm 2013 Lâm Đồng