Nghị quyết 58/NQ-HĐND

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2018 về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 58/NQ-HĐND 2018 kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 33/TTr-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 156/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019: 9.170 triệu đồng (Chín tỷ, một trăm bảy mươi triệu đồng).

Trong đó:

1. Chế độ phụ cấp đại biểu: 555 triệu đồng

2. Chế độ khoán của đại biểu: 343 triệu đồng

3. Chi phí hội nghị: 1.566 triệu đồng

4. Học tập, trao đổi kinh nghiệm: 300 triệu đồng

5. Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 680 triệu đồng

6. Thông tin tuyên truyền: 384 triệu đồng

7. Các khoản chi hoạt động (giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân,….): 5.192 triệu đồng

8. Mua sắm, sửa chữa tài sản cố định: 150 triệu đồng

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng chế độ, định mức chi tiêu; đảm bảo thực hành tiết kiệm, hiệu quả theo quy định

của pháp luật; hằng năm, báo cáo việc sử dụng kinh phí trước Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TC, KBNN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH (Ánh).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu58/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực06/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 58/NQ-HĐND 2018 kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 58/NQ-HĐND 2018 kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu58/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành06/12/2018
        Ngày hiệu lực06/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 58/NQ-HĐND 2018 kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 58/NQ-HĐND 2018 kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019

            • 06/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực