Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND quy định thu loại phí và lệ phí trên địa bàn Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 59/2007/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi nghe Tờ trình số 6116/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đề nghị HĐND thành phố khoá VII, kỳ họp 10 xem xét điều chỉnh và quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Tờ trình số 6116/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị HĐND thành phố khoá VII, kỳ họp 10 xem xét điều chỉnh và quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ phí đấu thầu;

2. Điều chỉnh phí đấu giá;

3. Lộ trình tăng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt;

4. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

5. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực;

6. Lệ phí cấp biển số nhà;

Điều 2.

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng đối với từng loại phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Thống nhất lộ trình tăng phí đến năm 2015. Giao UBND thành phố căn cứ tỷ lệ % (phần trăm) quy định cho từng năm và đơn giá nước sạch do UBND thành phố quy định, hàng năm ban hành mức thu phí cụ thể để thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu59/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND quy định thu loại phí và lệ phí trên địa bàn Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND quy định thu loại phí và lệ phí trên địa bàn Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu59/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Bá Thanh
       Ngày ban hành07/12/2007
       Ngày hiệu lực17/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND quy định thu loại phí và lệ phí trên địa bàn Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND quy định thu loại phí và lệ phí trên địa bàn Đà Nẵng