Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 684/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2012/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN VÀ TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét báo cáo kèm theo Tờ trình số 6609/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII kỳ họp thứ 5 nhất trí phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 4.004.705.302.025 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.919.169.449.011 đồng

Chi tiết như sau:

2.1. Thu điều tiết: 2.775.541.242.045 đồng

2.2. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên: 2.703.833.666.158 đồng

2.3. Thu vay từ Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng cho Chương trình Kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 45.000.000.000 đồng

2.4. Thu kết dư ngân sách: 275.243.161.985 đồng

2.5. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 1.115.939.344.333 đồng

2.6. Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN: 956.358.319.366 đồng

2.7. Các khoản thu không cân đối ngân sách: 46.501.565.124 đồng

2.8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 752.150.000 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.550.057.994.205 đồng

Chi tiết như sau:

- Chi đầu tư phát triển: 1.233.447.535.452 đồng

- Chi thường xuyên: 3.596.610.799.732 đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300.000.000 đồng

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 163.970.581.699 đồng

- Chi một số nhiệm vụ theo mục tiêu: 295.800.551.777 đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.378.064.787.675 đồng

- Chi từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NS: 848.650.003.251 đồng

- Chi từ nguồn thu không cân đối NSNN (Phạt ATGT): 31.461.584.619 đồng

- Chi nộp Ngân sách cấp trên: 752.150.000 đồng

4. Kết dư ngân sách chuyển sang năm 2012: 369.111.454.806 đồng

Bao gồm:

4.1. Tồn quỹ ngân sách: 154.526.286.472 đồng

- Ngân sách cấp tỉnh: 306.113.495 đồng

- Ngân sách Huyện,Thành phố: 154.220.172.977 đồng

4.2. Tạm ứng ngân sách: 214.585.168.334 đồng

- Tạm ứng HCSN: 108.552.450.285 đồng

- Tạm ứng XDCB: 106.032.718.049 đồng

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các ngành chuyên môn thực hiện chuyển số kết dư năm 2011 sang năm 2012 để tiếp tục theo dõi, quản lý và quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 59/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2012
Ngày hiệu lực 15/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 59/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành 05/12/2012
Ngày hiệu lực 15/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước Lâm Đồng