Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND quy định mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND mức phí bán đấu giá tài sản Nhà nước Bình Thuận đã được thay thế bởi Nghị quyết 62/2018/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND mức phí bán đấu giá tài sản Nhà nước Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2014/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHÍ BÁN ĐẤU GIÁ TRẢ CHO TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC BÁN ĐẤU GIÁ LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ XỬ LÝ TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1813/TTr-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1813/TTr-UBND ngày 27 tháng 05 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy định mức phí bán đấu giá (trong trường hợp bán đấu giá thành) trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Stt

Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

Mức thu

1

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được vượt 50 triệu đồng

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng

4

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá

2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh để lại 100% trên tổng số tiền thu phí tham gia đấu giá để trang trải chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá, thu phí và chi hoạt động.

3. Mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này thay thế mức thu phí đấu giá tài sản đã được quy định tại Khoản 5.2 Phụ lục số I về phí đấu giá ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007, công văn 640/HĐND-TH ngày 25/10/2007 của HĐND tỉnh về việc đính chính Nghị quyết 60/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh về danh mục và mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh và được áp dụng với những trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có quyết định tịch thu từ ngày 01/7/2013.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan về mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu59/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực26/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND mức phí bán đấu giá tài sản Nhà nước Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND mức phí bán đấu giá tài sản Nhà nước Bình Thuận
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu59/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Mạnh Hùng
       Ngày ban hành18/07/2014
       Ngày hiệu lực26/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND mức phí bán đấu giá tài sản Nhà nước Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND mức phí bán đấu giá tài sản Nhà nước Bình Thuận