Nghị quyết 59/NQ-CP

Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 59/NQ-CP 2020 xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và Hải Phòng


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 59/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TẠI KHU VỰC NÔNG TRƯỜNG QUÝ CAO DO LỊCH SỬ ĐỂ LẠI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại như sau:

Đường địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao giáp ranh giữa xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà; các xã An Thanh, Quang Trung, Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và các xã Đại Thắng, Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng nằm trên 01 mảnh bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000, tỷ lệ 1:10.000 có phiên hiệu là F-48-81-B-d-4 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2011, là đường địa giới hành chính cấp tỉnh được tô bo màu hồng, khởi đầu từ giao điểm giữa sông Mía và sông Mè (điểm địa giới giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đã thống nhất), theo hướng Tây Nam đường địa giới đi giữa sông Mía đến ngã ba giữa sông Mía, sông Cầu Xe và sông Thái Bình, đi tiếp giữa sông Cầu Xe đến ngã ba giữa sông Cầu Xe và kênh Lều Vịt, chuyển hướng Nam - Đông Nam đi giữa kênh Lều Vịt đến gặp kênh đào, chuyển hướng Đông - Đông Nam đi giữa kênh đào cắt qua bờ đắp, rồi tiếp tục đi giữa kênh đào đến giữa sông Mè (điểm địa giới giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đã thống nhất).

Có bản đồ kèm theo.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết này; theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ Điều 1 Nghị quyết này xác định cụ thể đường địa giới hành chính trên thực địa và chuyển vẽ lên bản đồ địa giới hành chính hệ tọa độ quốc gia VN-2000 để quản lý.

3. Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh Hi Dương và thành phố Hải Phòng có trách nhiệm ch đo, tổ chức trin khai thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thng nhất cao trong hệ thng chính trị và sự đồng thuận, ng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tnh Hi Dương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoàn thành việc xác định địa giới hành chính tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại trong quý III năm 2020.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưng, Thtrưởng cơ quan ngang bộ, Th trưng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tnh Hải Dương, Chtịch y ban nhân dân thành phHải Phòng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Th
tướng, các Phó Th tướng Chính ph;
- Các b
ộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- HĐND
, UBND tỉnh Hi Dương;
- HĐND
, UBND thành phố Hi Phòng;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban ca Đng;
- V
ăn phòng Tng Bí thư;
- V
ăn phòng Ch tch nước;
- Hội
đồng Dân tộc và các y ban ca Quốc hội;
- Văn phòng Qu
c hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện ki
m sát nhân dân ti cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trn T quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trc thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu59/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2020
Ngày hiệu lực28/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 59/NQ-CP 2020 xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 59/NQ-CP 2020 xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và Hải Phòng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu59/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành28/04/2020
        Ngày hiệu lực28/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 59/NQ-CP 2020 xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 59/NQ-CP 2020 xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và Hải Phòng

              • 28/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực