Nghị quyết 59/NQ-HĐND

Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2017 về giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2017 giải quyết vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Hòa Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
T
NH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 224/TTr-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 12 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ tư và kỳ họp thứ năm) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
y ban nhân dân tnh (CT,các PCT);
-
y ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
của tnh;,
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VPUBND tỉnh;
- C
ng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, CTH
ĐND (06b).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HP (THTƯ VÀ THỨ NĂM) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

THỨ TỰ

NỘI DUNG GIẢI QUYẾT

1

Chấp thuận Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Văn bản số 877/UBND-TCTM ngày 03/7/2017 về việc ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên phát triển của tnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020

2

Đồng ý chủ trương đu tư dự án Khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình do Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình làm chủ đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 954/UBND-NNTN này 18/7/2017 về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình

3

Thng nht chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đo Ngọc, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xanh Kỳ Sơn làm chủ đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 1049/UBND-NNTN ngày 04/8/2017 về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn

4

Thống nhất phương án Kế hoạch đầu tư công năm 2018, tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 10/8/2017 về phương án Kế hoạch đầu tư công năm 2018

5

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới và dịch vụ cộng đồng xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, theo đề nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 1090/UBND-NNTN ngày 14/8/2017 về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới và dịch vụ cộng đồng xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn

6

Thống nht chủ trương đu tư dự án Trang trại lõi và thực hiện phát triển vùng liên kết sản xuất bò giống cao sản do Liên doanh giữa Công ty Cổ phần T&T 159 và Công ty Cổ phn chăn nuôi T&T 159 Lạc Sơn đăng ký đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 1130/UBND-NNTN ngày 21/8/2017

7

Thống nhất việc giao chi tiết kế hoạch đu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 29/9/2017 vviệc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN (bao gồm trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2)

8

Đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,1 ha trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy gạch Tuynel Thuận Hòa Phát do Công ty Cổ phn sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Hòa Phát làm chủ đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s94/TTr-UBND ngày 16/10/2017 về việc bổ sung dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất đthực hiện dự án Nhà máy gạch Tuynel Thuận Hòa Phát do Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Hòa Phát làm chủ đầu tư

9

Thng nhất chủ trương đu tư dự án nâng cấp tuyến đê phòng chống lũ cấp bách kết hợp làm giao thông xã Phú Lào, huyện Lạc Thủy theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 20/10/2017 về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đê phòng chống lũ kết hợp làm giao thông xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy

10

Đồng ý chủ trương bãi bỏ một số nội dung tại Khoản 1 Điều 1 các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 27/9/2017 về việc đề nghị bãi bỏ một số nội dung tại Khoản 1 Điều 1 các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất

11

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình tại xã Yên Bng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 02/11/2017 về việc cho ý kiến chủ trương dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tnh Hòa Bình

12

Quyết định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 30/8/2017 về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu59/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2017 giải quyết vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2017 giải quyết vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu59/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2017 giải quyết vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Hòa Bình

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2017 giải quyết vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Hòa Bình

             • 07/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực