Nghị quyết 59/NQ-HĐND

Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX

Nội dung toàn văn Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP TRONG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX như sau:

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019

a) Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019.

b) Nội dung kỳ họp:

- Xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

- Xem xét thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 (theo Khoản 5, Điều 59, Luật Đầu tư công).

- Xem xét thông qua danh mục (bổ sung) các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Quyết định Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

- Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

- Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền.

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

a) Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 12 năm 2019.

b) Nội dung kỳ họp:

- Xem xét báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2019.

- Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2020.

- Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

- Xem xét thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

- Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

- Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền.

3. Các kỳ họp chuyên đề, bất thường

a) HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề vào trung tuần tháng 4 và trung tuần tháng 10 năm 2019 để xem xét quyết định các nội dung cụ thể hóa các quy định của Trung ương và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

b) UBND tỉnh, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề gửi đầy đủ hồ sơ theo luật định về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 01/4/2019 (để trình kỳ họp chuyên đề vào trung tuần tháng 4/2019) và trước ngày 01/10/2019 (để trình kỳ họp chuyên đề vào trung tuần tháng 10/2019).

c) UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung dự kiến trình các kỳ họp chuyên đề, phân công, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục luật định (đối với nghị quyết QPPL) và gửi hồ sơ về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời hạn nêu trên.

d) Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định triệu tập các kỳ họp bất thường theo luật định.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến, đề xuất nội dung, chương trình cụ thể của từng kỳ họp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- TTXVN tại QN;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu59/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực06/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu59/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành06/12/2018
        Ngày hiệu lực06/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Quảng Nam 2019

           • 06/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực