Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND về quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2012/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ TƯ
(Từ ngày 12/12 đến ngày 14/12/2012)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3901/TTr-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu tại Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai như nội dung Tờ trình số 3901/TTr-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Gia Lai, mức chi cụ thể như sau:

TT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

 

a

Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

25.000 đồng/01 thủ tục

b

Chi công bố, công khai thủ tục hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

2

Chi cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương

200.000 đồng/01 văn bản

3

Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về thủ tục hành chính

 

a

Chi lập mẫu rà soát

- Đến 30 chỉ tiêu: 500.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt.

- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 750.000/phiếu mẫu được duyệt.

- Trên 40 chỉ tiêu: 1.000.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt.

b

Chi điền mẫu rà soát

- Cá nhân:

+ Dưới 30 chỉ tiêu: 30.000 đồng/phiếu

+ Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 40.000 đồng/phiếu

+ Trên 40 chỉ tiêu: 50.000 đồng/phiếu

- Tổ chức:

+ Dưới 30 chỉ tiêu: 70.000 đồng/phiếu

+ Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 85.000 đồng/phiếu

+ Trên 40 chỉ tiêu: 100.000 đồng/phiếu

4

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa TTHC

 

a

Người chủ trì cuộc họp

150.000 đồng/người/buổi.

b

Các thành viên tham dự họp

100.000 đồng/người/buổi.

5

Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

 

a

Thuê theo tháng

6.000.000 đồng/người/tháng

b

Theo chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

400.000 đồng/văn bản

6

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực

- Đối với sở, ban, ngành và cấp huyện: 700.000 đồng/01 báo cáo.

- Đối với cấp xã: 500.000 đồng/01 báo cáo

7

Báo cáo tổng hợp, phân tích về công tác kiểm soát TTHC, công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên phạm vi toàn tỉnh

800.000 đồng/báo cáo

8

Chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ…

Chi theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 28/6/2011 của HĐND tỉnh)

9

Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC

Chi theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định về mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh)

10

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, huyện, xã

- Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, huyện: 20.000 đồng/người/ngày (ngày làm việc);

- Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại xã: 15.000 đồng/người/ngày (ngày làm việc);

 

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC phải được thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã phê duyệt.

11

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở trong nước.

Thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh (Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh)

12

Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh v/v quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh

13

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC

Chi theo quy định hiện hành bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đại diện HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu60/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực24/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu60/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Đình Thu
        Ngày ban hành14/12/2012
        Ngày hiệu lực24/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

         • 14/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/12/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực