Nghị quyết 61/NQ-HĐND

Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 61/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hòa Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
T
NH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 226/TTr-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 02 Kỳ họp: Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp thứ 7, cụ thể như sau:

1. Kỳ họp thứ 6:

1.1. Dự kiến thời gian họp: Trong 03 ngày, vào đầu tháng 7 năm 2018.

1.2. Dự kiến nội dung Kỳ họp:

a) Xem xét các báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

b) Quyết định, thông qua các nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp bao gồm:

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

- Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ năm và thứ sáu) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

c) Xem xét và thông qua các báo cáo, đề án và nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh được bổ sung theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương cũng như yêu cầu thực tiễn của địa phương.

d) Chất vấn và trả li chất vấn.

2. Kỳ họp th 7:

1.1. Dự kiến thời gian họp: Trong 03 ngày, vào đầu tháng 12 năm 2018.

1.2. Dự kiến nội dung Kỳ họp:

a) Xem xét các báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

b) Quyết định, thông qua các nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp bao gồm:

- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

- Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ sáu và thbảy) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tỉnh Hòa Bình.

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

- Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

- Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Hòa Bình.

c) Xem xét và thông qua các báo cáo, đề án và nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh được bổ sung theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương cũng như yêu cầu thực tiễn của địa phương.

d) Chất vấn và trả lời chất vấn.

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người gichức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- UBMTTQ Việt Nam t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện t
tỉnh;
- Lưu: VT, THDN (C).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu61/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 61/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 61/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu61/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 61/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 61/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hòa Bình

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực