Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND quy định mức thu phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND quy định mức thu phí đấu giá trên tỉnh Nam Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND quy định mức thu phí đấu giá phí tham gia đấu giá tài sản Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND quy định mức thu phí đấu giá trên tỉnh Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2007/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 25/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Nam Định (có biểu mức thu kèm theo).

Điều 2. Các tổ chức, đơn vị thu phí được trích tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức thu phí như sau:

- Đối với các tổ chức, đơn vị thu phí không được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí được để lại toàn bộ 100% (một trăm phần trăm) số phí thu được.

- Đối với đơn vị thu phí là đơn vị sự nghiệp có chức năng đấu giá được trích ®Ó l¹i 70% (bẩy mươi phần trăm) trên tổng số phí thu được, số còn lại 30% (ba mươi phần trăm) phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Riêng trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg số tiền thu không đủ bù đắp chi phí thì được xem xét hỗ trợ số kinh phí cho việc bán đấu giá theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2007 và thay thế Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh qui định phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như­ Điều 4, Điều 5;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- L­ưu: VP HĐND.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

BIỂU MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007)

1. Phí đấu giá tài sản theo qui định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP gồm 2 loại:

a) Phí đấu giá với người có tài sản bán đấu giá:

Stt

Giá trị tài sản bán được

Mức thu

1

Từ 1.000.000 đồng trở xuống

50.000 đồng

2

Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

5% giá trị tài sản bán được

3

Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng

4

Trên 1.000.000.000 đồng

18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1.000.000.000 đồng

* Trường hợp bán đấu giá không thành thì người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho đơn vị bán đấu giá các chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá tài sản do người có tài sản bán đấu giá và người bán đấu giá tài sản thoả thuận.

b) Phí đấu giá với người tham gia đấu giá:

Stt

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 20.000.000 đồng trở xuống

20.000

2

Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

50.000

3

Từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

100.000

4

Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000

5

Trên 500.000.000 đồng

500.000

* Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí đấu giá tài sản mà người tham gia đấu giá tài sản đã nộp.

2. Đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg và đấu giá quỹ đất dôi dư:

a) Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg và bán đấu giá quỹ đất dôi dư theo Quyết định 3440/QĐ-UBND của UBND tỉnh, mức thu tính theo giá khởi điểm của quyền sử dụng đất:

Stt

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200.000.000 đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000

3

Trên 500.000.000 đồng

500.000

b) Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg Mức thu tính theo diện tích đất bán đấu giá:

Stt

Diện tích đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu62/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực01/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND quy định mức thu phí đấu giá trên tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND quy định mức thu phí đấu giá trên tỉnh Nam Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu62/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýChu Văn Đạt
       Ngày ban hành04/07/2007
       Ngày hiệu lực01/09/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND quy định mức thu phí đấu giá trên tỉnh Nam Định

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND quy định mức thu phí đấu giá trên tỉnh Nam Định