Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND thông qua tổng biên chế hành chính nhà nước; quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND biên chế hành chính nhà nước cán bộ công chức Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2012/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC; QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2906/TTr-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về tổng biên chế hành chính; biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2013”; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-HĐND ngày 03/7/2012 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng biên chế hành chính nhà nước; quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2013 với những nội dung sau:

1. Tổng biên chế hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2013 là: 3.324 biên chế.

2. Biên chế sự nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2013 là: 28.091 biên chế, bao gồm:

- Biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 20.924;

- Biên chế sự nghiệp y tế và xã hội: 5.044;

- Biên chế sự nghiệp văn hoá-thông tin và thể thao: 784;

- Biên chế sự nghiệp khác: 1.339;

3. Hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP: 690.

4. Biên chế cán bộ, công chức cấp xã năm 2013: 4.299.

5. Biên chế dự phòng một số tổ chức dự kiến thành lập mới và thêm nhiệm vụ năm 2013 là: 561 biên chế, bao gồm:

a) Biên chế hành chính nhà nước: 134;

b) Biên chế sự nghiệp nhà nước: 331;

c) Biên chế cán bộ, công chức cấp xã: 96.

6. Đề nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ chuyển 295 biên chế sự nghiệp sang biên chế hành chính nhà nước.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này: Quyết định giao biên chế sự nghiệp nhà nước; báo cáo Bộ Nội vụ về các nội dung liên quan đến biên chế hành chính nhà nước và quyết định giao biên chế hành chính nhà nước theo quy định.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII - Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11/7/2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp (để b/c);
- TT TU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND, UBMTTQ;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: TU, UBND tỉnh và các Ban của TU;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX,TP;
- V1, V2, V3, V4;
- CV/VP;
- Lưu: VT, PC1 (3b).
 Hường: 150 bản.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu63/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2012
Ngày hiệu lực21/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND biên chế hành chính nhà nước cán bộ công chức Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND biên chế hành chính nhà nước cán bộ công chức Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu63/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành11/07/2012
        Ngày hiệu lực21/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND biên chế hành chính nhà nước cán bộ công chức Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND biên chế hành chính nhà nước cán bộ công chức Quảng Ninh

            • 11/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực