Nghị quyết 63/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 29/NQ-HĐND thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2013 Đề án xây dựng nông thôn mới Sơn La đến 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI MỤC II, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 29/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HĐND TỈNH VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết Định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết Định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai Đoạn 2010 - 2020; Quyết Định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa Đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai Đoạn 2010 - 2020; Quyết Định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa Đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết Định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế Đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai Đoạn 2010 - 2020; Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết Định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Nghị quyết sửa Đổi một số nội dung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La Đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 334/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa Đổi nội dung Mục II, Điều 1 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND như sau:

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

 Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Đồng thời Đối với tất cả các xã trên Địa bàn toàn tỉnh, trong Đó tập trung chỉ Đạo hoàn thành mục tiêu của từng giai Đoạn như sau:

1. Đến năm 2015

- Có ít nhất 01 xã Đạt chuẩn nông thôn mới (Đạt 19 tiêu chí) và có ít nhất 16 cơ bản Đạt chuẩn nông thôn mới (Đạt từ 14 - 18 tiêu chí).

- Ổn Định sản xuất và Đời sống nhân dân ở các bản có Điều kiện kinh tế - xã hội Đặc biệt khó khăn và Đạt một số tiêu chí cơ bản:

+ Tỷ lệ Đường Đến bản Được cứng hóa Đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải Đạt 30%;

+ 90% số hộ Được sử dụng Điện thường xuyên an toàn từ các nguồn;

+ 70% nhà trẻ, lớp mẫu giáo có cơ sở vật chất Đạt chuẩn Quốc gia;

+ 70% bản có nhà Văn hóa (nhà học tập cộng Đồng) Đạt quy Định;

+ 70% số hộ Được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn;

+ Hệ thống thủy lợi cơ bản Đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh;

+ Nhà ở dân cư không còn nhà tạm, dột nát;

+ Thu nhập tăng gấp 2 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm 25% so với năm 2010;

+ 100% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế;

+ Có Đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy Định; an ninh, trật tự xã hội Được giữ vững.

2. Đến năm 2020

Có 20 xã trở lên Đạt chuẩn nông thôn mới (trên 10% số xã trên Địa bàn tỉnh).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; thay thế Mục II, Điều 1 của Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy Định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này Đã Được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- UB Tài chính-Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp; Bộ Xây dựng;
- Ban công tác Đại biểu của UBTVQH;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể;
- TT huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐ, CV VP Tỉnh ủy, VP HĐND và UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu63/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2013 Đề án xây dựng nông thôn mới Sơn La đến 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2013 Đề án xây dựng nông thôn mới Sơn La đến 2020
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu63/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành12/12/2013
       Ngày hiệu lực01/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2013 Đề án xây dựng nông thôn mới Sơn La đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2013 Đề án xây dựng nông thôn mới Sơn La đến 2020

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực