Nghị quyết 64/2011/NQ-HĐND8

Nghị quyết 64/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ chi phí lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 64/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ chi phí lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ việc tang đối với đối tượng Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 64/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ chi phí lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/2011/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ LỄ TANG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII – KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3489/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 của y ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ chi phí lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc hỗ trợ chi phí lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Bãi bỏ Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND7 ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII về mức chi hỗ trợ việc tang đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước, cán bộ hưu trí - mất sức và đối tượng có công cách mạng khi từ trần.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày, ktừ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
-
Các Bộ: Tài chính, LĐTB-XH, Nội vụ;
-
Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu QH tỉnh;
-
Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
-
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
-
Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
-
Trung tâm công báo tỉnh; Website Bình Dương;
-
Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tnh;
-
Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Minh Sang

 

PHỤ LỤC

HỖ TRỢ CHI PHÍ LỄ TANG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 64/2011/NQ-HĐND8 ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

1. Hỗ trợ chi phí lễ tang

a) Nhóm đối tượng 1 (người đang đương chức hoặc đã nghỉ hưu)

- Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng;

- Phó Bí thư Tỉnh ủy;

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh;

- Cán bộ cấp cao của Trung ương nghỉ hưu hiện đang cư trú tại Bình Dương;

- Cán bộ quân đội, công an có cấp hàm từ Thiếu tướng trlên;

- Các nhà hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, các nhà nghiên cứu khoa học tiêu biểu được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên có hộ khẩu tại Bình Dương.

Mức hỗ trợ chi phí lễ tang: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

b) Nhóm đối tượng 2 (người đang đương chức hoặc đã nghỉ hưu)

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngoài các đối tượng đã nêu tại Điểm a, Khoản 1, Phụ lục này).

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (gọi tắt là cán bộ lão thành cách mạng) đã được công nhận, có hộ khẩu tại Bình Dương

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

Mức hỗ trợ chi phí lễ tang: 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

c) Nhóm đối tượng 3 (người đang đương chức hoặc đã nghỉ hưu)

- Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy (ngoài các đối tượng đã nêu tại Điểm a, b, Mục 1, Phụ lục này);

- Giám đốc, Phó giám đốc sở; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; y viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Ủy viên Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng 1, 2 hoặc hạng đặc biệt (do tỉnh bổ nhiệm);

- Bí thư, Phó bí thư huyện ủy, thị ủy; Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, thị ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã; y viên ban chấp hành huyện ủy, thị ủy;

- Chuyên viên cao cấp; cán bộ công an, quân đội có cấp hàm Đại tá;

- Người được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 8 năm 1945 (gọi tắt là cán bộ tiền khởi nghĩa) đã được công nhận, có hộ khẩu tại Bình Dương;

- Các đối tượng được phong tặng danh hiệu: Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân;

Mức hỗ trợ chi phí lễ tang: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

d) Nhóm đi tượng 4

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện (ngoài các đối tượng đã nêu tại Điểm a, b, c, Mục 1, Phụ lục này);

- Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

- Các đối tượng được phong tặng danh hiệu: Nhà giáo ưu tú, Thy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú;

- Các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng ở địa phương (trừ các đối tượng trước khi nghỉ hưu, mất sức lao động là người làm việc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc các doanh nghiệp).

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; cán bộ hoạt động kháng chiến; thanh niên xung phong đã hưởng trợ cấp thanh niên xung phong; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chng Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Những người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về những người đã hết tui lao động tại thời đim ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và Quyết định 613/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động do Bảo hiểm xã hội quản lý và chi trả (chỉ áp dụng với người lao động trước đây công tác trong khối hành chính, sự nghiệp).

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (ngoài các đối tượng đã nêu ở Đim a, b, c, Mục 1, Phụ lục này).

Mức hỗ trợ chi phí lễ tang: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

đ) Nhóm đối tượng 5

- Những người hưởng trợ cấp theo các Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đi với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương (trừ các đối tượng tại Điểm a, b, c, d, Mục 1, Phụ lục này).

- Mức hỗ trợ chi phí lễ tang: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

c) Trong trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều mức hỗ trợ lễ tang khác nhau thì chỉ được áp dụng một mức chi hỗ trợ lễ tang cao nhất.

2. Chi phí lễ viếng

a) Đoàn lãnh đạo của tỉnh viếng: chi phí tối đa 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

b) Đoàn lãnh đạo của huyện, thị xã viếng: chi phí tối đa 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

c) Đoàn lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn viếng: chi phí tối đa 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

d) Đối vi các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Ban lễ tang, ngoài chi phí lễ viếng nêu trên, Ban tchức lễ tang cấp tỉnh và cấp huyện được chi phí tối đa 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), Ban tổ chức lễ tang cấp xã được chi phí tối đa 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Từ nguồn kinh phí bảo đảm xã hội của địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hin hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2011/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu64/2011/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2011/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 64/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ chi phí lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 64/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ chi phí lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu64/2011/NQ-HĐND8
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành09/12/2011
       Ngày hiệu lực19/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 64/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ chi phí lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 64/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ chi phí lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương