Nghị quyết 64/NQ-HĐND

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Hòa Bình 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.023.123 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 9.380.883 triệu đồng.

Trong đó:

a) Thu ngân sách cấp tỉnh: 4.042.703 triệu đồng.

b) Thu ngân sách cấp huyện: 4.191.475 triệu đồng.

c) Thu ngân sách cấp xã: 1.146.705 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.291.420 triệu đồng.

Trong đó:

a) Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.999.620 triệu đng.

b) Chi ngân sách cấp huyện: 4.161.326 triệu đồng.

c) Chi ngân sách cấp xã: 1.130.474 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 89.463 triệu đồng.

Trong đó:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 43.083 triệu đồng.

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 30.149 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 16.231 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 và xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
y ban nhân dân tnh (CT, các PCT);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (06b).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 64/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Hòa Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Hòa Bình 2016
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 64/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Trần Đăng Ninh
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Hòa Bình 2016

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Hòa Bình 2016

  • 08/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực