Nghị quyết 65/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 65/2005/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 65/2005/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2005/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2003/NQ-HĐNDK6 ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VI, kỳ họp thứ 12 về phân bổ dự toán ngân sách năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2005/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004;
Qua xem xét dự thảo nghị quyết theo Tờ trình số 1611/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách năm 2004 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh giảm chi đầu tư phát triển và tăng chi chuyển nguồn sang năm sau số tiền 15.853.426.886 đồng (Mười lăm tỷ tám trăm năm mươi ba triệu bốn trăm hai mươi sáu ngàn tám trăm tám mươi sáu đồng); đồng thời giảm số liệu trùng thu giữa thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới trong tổng thu, số tiền là 493.289.085.635 đồng (Bốn trăm chín mươi ba tỷ hai trăm tám mươi chín triệu tám mươi lăm ngàn sáu trăm ba mươi lăm đồng) so với quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 được phê chuẩn tại Nghị quyết số 44/2005/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi điều chỉnh, quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2004 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 1.740.825.915.602 đồng (một ngàn bảy trăm bốn mươi tỷ tám trăm hai mươi lăm triệu chín trăm mười lăm ngàn sáu trăm lẻ hai đồng). Trong đó:

1.1. Thu nội địa (thu từ kinh tế địa phương): 1.056.423.723.897 đồng, đạt 117,38% so dự toán.

1.2. Thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 3.434.189.303 đồng, đạt 686,84% so dự toán.

1.3. Thu từ kết dư ngân sách năm 2003 chuyển sang: 177.545.406.578 đồng.

1.4. Vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 133.530.000.000 đồng.

1.5. Các nguồn thu được để lại chi ngân sách nhà nước (học phí, viện phí, các khoản huy động đóng góp...): 165.695.212.470 đồng.

1.6. Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh: 195.816.075.754 đồng.

1.7. Thu tín phiếu, trái phiếu, công trái: 8.381.307.600 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2004 là 1.556.267.735.296 đồng (một ngàn năm trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn hai trăm chín mươi sáu đồng). Trong đó:

2.1 Chi đầu tư phát triển: 454.162.070.634 đồng, đạt 210,17% so dự toán.

2.2. Chi thường xuyên: 791.566.103.050 đồng, đạt 117,27% so dự toán.

2.3. Chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước (học phí, viện phí, các khoản huy động đóng góp...): 165.695.212.470 đồng.

2.4. Chi trả nợ vay (cả lãi) đầu tư cơ sở hạ tầng: 121.207.108.976 đồng.

2.5. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200.000.000 đồng.

2.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 22.437.240.166 đồng.

3. Cân đối ngân sách:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước: 1.740.825.915.602 đồng.

Trong đó:

+ Ngân sách địa phương được hưởng: 1.721.607.204.695 đồng.

+ Phân chia về ngân sách trung ương: 19.218.710.907 đồng.

- Tổng số chi ngân sách địa phương: 1.556.267.735.296 đồng.

- Kết dư ngân sách địa phương năm 2004 là: 165.339.469.399 (một trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi chín ngàn ba trăm chín mươi chín đồng). Trong đó:

+ Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 104.595.121.390 đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp huyện: 39.707.705.768 đồng.

+ Kết dư ngân sách xã: 21.036.642.241 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Uỷ ban nhân dân tỉnh lập các thủ tục báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.


Nơi nhận:

- UB.Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP. Chính phủ, VP. Quốc hội (HN);
- UB. KTNS (Quốc hội);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (HN);
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (HN);
- Bộ Tài chính;
- Vụ Công tác đại biểu - VP.QH (HN);
- Vụ Công tác phía Nam-VP.QH (TP. HCM);
- Vụ IV thuộc VP. Chính phủ (TP.HCM);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH, VP. Tỉnh ủy, VP. UBND tỉnh;
- Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
 
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu65/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2005
Ngày hiệu lực17/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 65/2005/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 65/2005/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu65/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành07/12/2005
        Ngày hiệu lực17/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 65/2005/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 65/2005/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004

            • 07/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực