Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 4708/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 65/2007/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và dự toán ngân sách quận năm 2008, Báo cáo thẩm tra số 36/BC-KTXH ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách quận năm 2007

Căn cứ Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Tân Phú về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007; Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:

Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2007 và đã đạt được những kết quả khá tốt. Với tổng thu NSNN ước thực hiện 444,1 tỷ đồng, đạt 114,93% so với kế hoạch giao, tăng 32,58% so với cùng kỳ. Trong đó, có những khoản thu đạt vượt kế hoạch và tăng khá cao so với năm 2006 như: thuế nhà đất tăng 6,49%, thu phí, lệ phí tăng 15,21%, thuế chuyển quyền sử dụng đất tăng 37,49%, tiền sử dụng đất tăng 46,74%. Riêng thuế công thương nghiệp tuy thu chưa đạt chỉ tiêu nhưng so với cùng kỳ thu tăng 32,28%, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, có ưu tiên chi sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng đạt và vượt kế hoạch từ 6,34% đến 35,31%. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng cần phối hợp đồng bộ hơn để đảm bảo nguồn thu thuế công thương nghiệp đạt kế hoạch đề ra, vì đây là nguồn thu ổn định thể hiện sự cân đối và phát triển của quận và tiếp tục có những giải pháp tích cực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ngân sách 2007. Thực hiện nghiêm các biện pháp chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu.

Điều 2. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, theo đó:

1. Về thu ngân sách

a) Tổng thu ngân sách nhà nước:                                   508,38 tỷ đồng

Trong đó:

- Thu thuế công thương nghiệp:                                      300,00 tỷ đồng

- Thu tiền sử dụng đất:                                                    40,00 tỷ đồng

- Lệ phí trước bạ:                                                            89,10 tỷ đồng

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất                                     33,90 tỷ đồng

b) Tổng thu ngân sách địa phương:                               195,776 tỷ đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết từ các khoản thuế:                                  160,381 tỷ đồng

- Thu ngân sách cấp trên:                                               35,395 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương:                                   195,776 tỷ đồng

b) Về phân bổ dự toán chi ngân sách như sau:

- Chi thường xuyên ngân sách quận:                             155,405 tỷ đồng

- Chi thường xuyên ngân sách phường:                          30,178 tỷ đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách quận:                  10,193 tỷ đồng

- Ngoài ra ngân sách địa phương đảm bảo kết dư ngân sách năm 2008 chuyển sang năm 2009 là: 20 tỷ đồng, trong đó dành 10 tỷ đồng để đầu tư phát triển địa phương.

3. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 11 phường trình Hội đồng nhân dân quyết định dự toán thu ngân sách, dự toán chi ngân sách phường, quyết định phân bổ dự toán ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2007, giám sát Ủy ban nhân dân các phường triển khai và hoàn thành nhiệm vụ thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008.

Điều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách do Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận, các giải pháp tại báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách Ủy ban nhân dân quận chú ý:

1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, tiến hành giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các ban ngành, đoàn thể cấp quận và Ủy ban nhân dân các phường theo đúng quy định.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính và mở rộng áp dụng các hình thức phối hợp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

3. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Có giải pháp tích cực, vừa nuôi dưỡng, phát triển, khai thác thêm nguồn thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tập trung xử lý những khoản nợ đọng, kịp thời thu nộp ngân sách. Các khoản ghi thu, ghi chi như viện phí, học phí, phí, lệ phí phải thực hiện đúng chế độ và công khai theo quy định.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Đa dạng hóa các phương thức huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng yếu. Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống dàn trải trong đầu tư xây dựng cơ bản, khắc phục chi vượt dự toán được duyệt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Đảm bảo sử dụng quỹ dự phòng ngân sách đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không sử dụng vào những việc trái với quy định của Luật Ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý Ủy ban nhân dân quận báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quận kết quả sử dụng khoản dự phòng ngân sách theo quy định của pháp luật.

6. Điều hành việc sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt, theo chế độ chính sách quy định; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm; không để phát sinh bổ sung dự toán nhiều lần trong năm nhằm đảm bảo quá trình điều hành ngân sách được ổn định và hiệu quả.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008 đúng Luật Ngân sách nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân quận và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2008 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận khóa I, kỳ họp thứ 11 ngày 21 tháng 12 năm 2007 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu65/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu65/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Nẫu
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008