Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND quy định mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi thanh tra thực nộp ngân sách Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2017/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHON THU HI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình s 1865/TTr- UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, như sau:

1. Đối với thanh tra tỉnh:

a) Được trích 30% trên tng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm.

b) Được trích thêm 20% trên tng s tin đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm.

c) Được trích thêm 10% trên tng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

2. Đối với thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

a) Được trích 30% trên tng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với snộp đến 02 tỷ đồng/năm.

b) Được trích thêm 20% trên tng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 02 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng/năm.

c) Được trích thêm 10% trên tng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với snộp trên từ trên 03 tỷ đng/năm.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ Tư về việc quy định mức trích từ các khoản thu hi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá XI, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UB TV Quốc hội; Ban Công tác ĐB-UBTVQH;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH;
- VP UBND tỉnh (đăng công báo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính;
- HĐND,UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- LĐ và
CV Phòng TH;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu65/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực23/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi thanh tra thực nộp ngân sách Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi thanh tra thực nộp ngân sách Gia Lai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu65/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýDương Văn Trang
       Ngày ban hành13/07/2017
       Ngày hiệu lực23/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi thanh tra thực nộp ngân sách Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi thanh tra thực nộp ngân sách Gia Lai

           • 13/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực