Nghị quyết 65/NQ-CP

Nghị quyết 65/NQ-CP năm 2021 về gia hạn Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 65/NQ-CP 2021 gia hạn Công hàm viện trợ không hoàn lại Dự án Vận hành hồ chứa


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/NQ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA HẠN CÔNG HÀM TRAO ĐỔI VỀ KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CHO DỰ ÁN “VẬN HÀNH HỒ CHỨA TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VÀ QUẢN LÝ LŨ HIỆU QUẢ BẰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THIÊN TAI TOÀN DIỆN” SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3860/TTr-BNN-HTQT ngày 22 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý gia hạn Công hàm trao đổi (E/N) về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký E/N với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Nhật Bản.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). HQ.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu65/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2021
Ngày hiệu lực30/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(01/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 65/NQ-CP 2021 gia hạn Công hàm viện trợ không hoàn lại Dự án Vận hành hồ chứa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 65/NQ-CP 2021 gia hạn Công hàm viện trợ không hoàn lại Dự án Vận hành hồ chứa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu65/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành30/06/2021
        Ngày hiệu lực30/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (01/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 65/NQ-CP 2021 gia hạn Công hàm viện trợ không hoàn lại Dự án Vận hành hồ chứa

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 65/NQ-CP 2021 gia hạn Công hàm viện trợ không hoàn lại Dự án Vận hành hồ chứa

              • 30/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực