Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 2019 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Sau khi kem xét Ttrình số 01/CP-KTTH ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1409/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của y ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng 335.018.000.000 đồng (ba trăm ba mươi lăm tỷ, không trăm mười tám triệu đồng), tăng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 335.018.000.000 đồng, trong đó vốn trong nước là 272.223.000.000 đồng, vốn nước ngoài là 5.000.000.000 đng và vốn dự phòng 10% là 57.795.000.000 đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trong giai đoạn 2018-2020.

2. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng là 59.000.000.000 đồng (năm mươi chín tỷ đồng), tăng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 59.000.000.000 đồng, trong đó vốn trong nước là 54.000.000.000 đồng và vốn nước ngoài là 5.000.000.000 đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và qun lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. y ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH,
y viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các UB của QH;
- VPT
Ư Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các bộ: Tài chính; KHĐT; XD;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Lưu: HC, TCNS
- E-pas:

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 658/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu658/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 658/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 2019 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 2019 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu658/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 2019 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 2019 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

            • 22/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực