Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2014/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưng Bộ Nội vụ, Bộ trưng Bộ Tài chính quy định việc thành lập, giải th, tchức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 14/11/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chế độ thù lao đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Thành viên đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Số lượng: Mỗi đội công tác xã hội tình nguyện có từ 05 - 07 thành viên, gồm 01 đội trưởng, 01 đội phó và các thành viên.

2. Chế độ hỗ trợ

a) Mức thù lao hàng tháng

- Đội trưởng được hưởng mức thù lao hệ số 0,5 (Không phẩy năm) mức lương cơ sở.

- Đội phó được hưởng mức thù lao hệ số 0,4 (Không phẩy bốn) mức lương cơ sở.

- Các thành viên còn lại được hưởng mức thù lao hệ số 0,3 (Không phẩy ba) mức lương cơ sở.

Trường hợp các chức danh Đội trưởng, Đội phó và các thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã là cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thì được hưởng 50% mức thù lao tương ứng nêu trên.

b) Các chế độ khác: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưng Bộ Nội vụ, Bộ trưng Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chi trả thù lao cho thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã do nguồn ngân sách cấp huyện đảm bảo theo phân cấp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - xã hội, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Kiểm tra);
- Bộ Tài chính (Báo cáo);
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Báo cáo);
- Bộ Nội vụ (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh uỷ (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên;
- UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X;
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Chỉ đạo GPMB và tái định cư tỉnh,
- Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng;
- Các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh (để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã Thái Nguyên

            • 12/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực