Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND về quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; thời gian phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách; hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2017/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG; KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM ĐỊA PHƯƠNG; THỜI GIAN PHÂN BỔ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HÀNG NĂM; THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ THỜI HẠN UBND CÁC CẤP GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH; HỆ THỐNG MẪU BIỂU PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 621/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 417/BC-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; thời gian gửi báo cáo dự toán, báo cáo phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là cấp xã); huyện, thành phố (sau đây viết tắt là cấp huyện) và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương

1.1. Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn sau.

UBND tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10 tháng 11 của năm thứ 5 của Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn hiện hành; gửi HĐND tỉnh chậm nhất 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm thứ năm của kế hoạch tài chính 5 năm hiện hành.

1.2. Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương giai đoạn sau:

- UBND tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10 tháng 11 của năm thứ 5 của kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện hành; gửi HĐND tỉnh chậm nhất 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm thứ năm kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện hành.

- UBND cấp huyện, cấp xã gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Xã hội và các Ban của HĐND cấp huyện, cấp xã, Thường trực HĐND cấp huyện, xã trước ngày 20 tháng 11 năm thứ 5 của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm hiện hành, gửi HĐND cùng cấp chậm nhất 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm thứ 5 kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện hành.

2. Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương giai đoạn sau.

2.1. UBND tỉnh gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh, cho ý kiến, trước khi gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 của năm liền kề kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn sau.

2.2. UBND tỉnh gửi đến Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25 tháng 11; gửi HĐND tỉnh chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm liền kề kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn sau, để HĐND tỉnh tham khảo khi thảo luận, xem xét thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách hàng năm.

3. Báo cáo dự toán, báo cáo phân bổ ngân sách và thời gian giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm.

3.1. Thời gian gửi báo cáo dự toán, báo cáo phân bổ ngân sách địa phương hàng năm.

- Cấp tỉnh: UBND tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25 tháng 11 và gửi HĐND tỉnh chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm trước năm kế hoạch.

- Cấp huyện: UBND huyện gửi đến Ban Kinh tế - Xã hội và các Ban của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện trước ngày 15 tháng 12; gửi HĐND huyện chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm trước năm kế hoạch.

- Cấp xã: UBND xã gửi đến Ban Kinh tế - Xã hội và các Ban của HĐND xã, Thường trực HĐND xã và HĐND xã chậm nhất ngày 26 tháng 12 năm trước năm kế hoạch.

3.2. Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương năm sau của UBND các cấp cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới.

- Cấp tỉnh: Trước ngày 15 tháng 12 năm trước năm dự toán.

- Cấp huyện: Trước ngày 25 tháng 12 năm trước năm dự toán.

- Cấp xã: Trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm dự toán.

4. Thời hạn UBND các cấp gửi, báo cáo quyết toán ngân sách và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện.

4.1. Thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

- Cấp tỉnh: UBND tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm trước đến Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 01 tháng 10 năm hiện hành; gửi đến Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra trước này 20 tháng 11 của năm hiện hành (sau năm quyết toán ngân sách).

- Cấp huyện: UBND huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Xã hội và các Ban của HĐND huyện thẩm tra; đồng thời gửi Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 7 của năm hiện hành (sau năm quyết toán ngân sách).

- Cấp xã: UBND xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm trước đến Ban Kinh tế - Xã hội và các Ban của HĐND xã, gửi Thường trực HĐND và HĐND xã trước ngày 01 tháng 6 của năm hiện hành (sau năm quyết toán ngân sách).

4.2. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện.

- Thời hạn HĐND cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã: Trước ngày 30 tháng 6 của năm sau năm quyết toán ngân sách.

- Thời hạn HĐND cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện: Trước ngày 15 tháng 7 của của năm sau năm quyết toán ngân sách.

Điều 2. Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên

1. Biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương: Biểu số 01; 02 (kèm theo Nghị quyết này).

2. Biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương: Biểu số 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10 (kèm theo Nghị quyết này).

3. Biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương: Từ Biểu số 11 đến Biểu 31 (kèm theo Nghị quyết này).

4. Biểu mẫu phục vụ lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm: Theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC; Thông tư số 344/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung mẫu biểu hoặc thời gian theo quy định của Trung ương và yêu cầu quản lý của tỉnh, UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND xem xét quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; MTTQ các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

DANH MỤC MẪU BIỂU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La)

Số thứ tự mẫu biểu

Nội dung mẫu biểu

Cơ quan báo cáo và cơ quan nhận báo cáo

Phần thứ nhất

Biểu mẫu lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

 

Mẫu biểu số 01

Kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 05 năm

UBND huyện báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 02

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm

Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp

Phần thứ hai

Biểu mẫu lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương

 

Mẫu biểu số 03

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm….

UBND huyện báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 04

Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN của các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 05 năm

UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 05

Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN của địa phương giai đoạn 05 năm…

UBND cấp xã báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 06

Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN của địa phương giai đoạn 05 năm…

Các sở ban, ngành báo cáo cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 07

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước địa phương giai đoạn 05 năm….

UBND huyện báo cáo cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 08

Tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm N đến năm N + 4

UBND huyện báo cáo cơ quan Tài chính; cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 09

Chi tiết dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm giai đoạn từ năm N đến năm N + 4 vốn ...

UBND huyện báo cáo cơ quan Tài chính; cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 10

Chi tiết dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách Trung ương) giai đoạn từ năm N đến năm (N + 4)

UBND huyện báo cáo cơ quan Tài chính; cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Phần thứ ba

Biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch - tài chính ngân sách nhà nước 3 năm địa phương

 

Mẫu biểu số 11

Dự kiến cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm…

UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo cơ quan tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 12

Dự kiến thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực giai đoạn 03 năm…

Mẫu biểu số 13

Dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp huyện và ngân sách xã giai đoạn 03 năm…

Mẫu biểu số 14

Biểu tổng hợp dự toán thu NSNN năm giai đoạn…

Mẫu biểu số 15

Dự kiến thu cân đối ngân sách nhà nước theo sắc thuế giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 16

Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm…

UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 17

Dự kiến nhu cầu, nguồn và số bổ sung chi thực hiện cải cách tiền lương

UBND cấp huyện báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 18

Cập nhật, đánh giá thu NSNN năm giai đoạn 03 năm...

UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 19

Cập nhật, đánh giá thu cân đối ngân sách nhà nước theo lĩnh vực giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 20

Cập nhật, đánh giá thu cân đối ngân sách nhà nước theo sắc thuế giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 21

Cập nhật, đánh giá cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 22

Cập nhật, đánh giá chi cân đối ngân sách địa phương theo cơ cấu chi giai đoạn 03 năm...

UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 23

Tổng hợp nhu cầu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 03 năm….

Các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 24

Tổng hợp nhu cầu chi đầu tư phát triển giai đoạn 03 năm...

Các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp

Mẫu biểu số 25

Tổng hợp nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm…

Các đơn vị cấp I báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 26

Chi tiết nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm….

Mẫu biểu số 27

Tổng hợp mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và nhu cầu chi mới giai đoạn 03 năm...

Các đơn vị cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp

Mẫu biểu số 28

Dự kiến số thu phí và chi từ nguồn thu phí để lại theo chế độ giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 29

Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 03 năm…

Mẫu biểu số 30

Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi đầu tư phát triển giai đoạn 03 năm…

Mẫu biểu số 31

Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm…

Dùng cho các đơn vị cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cùng cấp

Phần thứ tư

Biểu mẫu phục vụ lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu66/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành08/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Sơn La