Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2018-2020)

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Long An 2018 2020


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2018/NQ-HĐND

Long An, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN (GIAI ĐOẠN 2018-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và htrợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá ti đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Thực hiện Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 của Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020;

Xét Tờ trình s 129/TTr-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2018 - 2020); Báo cáo thẩm tra số 642/BC-HĐND ngày 20/11/2018 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2018 - 2020), cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (giai đoạn 2018 - 2020) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác công trình thủy lợi gồm chủ sở hữu công trình thủy lợi; chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Giá sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy li

a) Biểu mức giá sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu:

Nội dung

Đơn vị

Giá cụ thể

(đồng)

1. Tưới, tiêu chủ động hoàn toàn bng động lực

a) Đối với diện tích đất trồng lúa

đồng/ha/vụ

1.055.000

b) Đối với diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

422.000

c) Đối với diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

đồng/ha/năm

1.688.000

2. Tưới, tiêu chủ động một phần bằng động lực

a) Đối với diện tích đất trồng lúa

đồng/ha/vụ

633.000

b) Đối với diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

253.200

c) Đối với diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

đồng/ha/năm

1.012.800

3. Tưới, tiêu chủ động bằng trọng lực

a) Đối với diện tích đất trồng lúa

đồng/ha/vụ

732.000

b) Đối với diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

292.800

c) Đối với diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

đồng/ha/năm

1.171.200

4. Tưới, tiêu chủ động một phần bằng trọng lực

a) Đối với diện tích đất trồng lúa

đồng/ha/vụ

439.200

b) Đối với diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

175.680

c) Đối với diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

đồng/ha/năm

702.720

5. Tưới, tiêu chủ động bằng trọng lực, kết hợp động lực hỗ trợ

a) Đối với diện tích đất trồng lúa

đồng/ha/vụ

824.000

b) Đối với diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

329.600

c) Đối với diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

đồng/ha/năm

1.318.400

6. Trường hợp tưới, tiêu tạo nguồn bng trọng lực

a) Đối với diện tích đất trồng lúa

đồng/ha/vụ

292.800

b) Đối với diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

117.120

c) Đối với diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

đồng/ha/năm

468.480

7. Trường hợp tưới, tiêu tạo nguồn bng động lực

a) Đối với diện tích đất trồng lúa

đồng/ha/vụ

527.500

b) Đối với diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

211.000

c) Đối với diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

đồng/ha/năm

844.000

b) Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức giá tối đa được tính tăng thêm 20% so với mức giá tại Biểu trên.

c) Trường hp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức giá tối đa cho tưới được tính bng 70%, cho tiêu được tính bng 30% mức giá quy định tại Biểu trên.

d) Biểu mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu:

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị

Mức hỗ trợ theo các biện pháp công trình

Bơm điện

Hồ đập, kênh cng

1. Cấp nước cho chăn nuôi

đồng/m3

1.320

900

2. Cấp nước để nuôi trồng thủy sản

đồng/m3

840

600

đồng/m2 mặt thoáng/năm

250

đ) Biểu mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trường hợp lợi dụng thủy triều để tưi, tiêu:

Nội dung

Đơn vị

Giá cụ thể

(đồng)

1. Đối với diện tích đất trồng lúa

đồng/ha/vụ

512.400

2. Đối với diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

204.960

3.Đối với diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

đồng/ha/năm

819.840

4. Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản

đồng/ha/năm

1.250.000

e) Tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị mức giá tối đa bằng 5% mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tưới đối với đất trồng lúa/vụ.

g) Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Điều này là mức giá thực tế, áp dụng đối với từng biện pháp tưới, tiêu và được tính từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ đến vị trí công trình thủy li đầu mối ở vị trí khởi đầu.

h) Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Điều này là giá không có thuế giá trị gia tăng.

3. Thời gian áp dụng

Thời gian áp dụng mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện trong giai đoạn từ 01/7/2018 đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07/12/2018 và có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP. QH; VP. CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ TP;
- TT.T
nh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh;
UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể t
nh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP. HĐND tỉnh; Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh; Phòng Công báo -Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, (x).

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(01/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Long An 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Long An 2018 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýPhạm Văn Rạnh
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (01/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Long An 2018 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Long An 2018 2020

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực