Nghị quyết 66/NQ-HĐND

Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2017 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/NQ-HĐND 2017 sáp nhập đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
T
NH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN VÀ THÀNH LẬP MỚI THÔN, XÓM, TDÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 ca Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét T trình số 105/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Nghị quyết thành lập xóm, t dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập 39 tổ dân phố và đặt tên mới đối với 19 tổ dân phố, khu phố; sáp nhập 82 thôn, xóm và đặt tên mới đối với 41 thôn, xóm; đi tên 02 tổ dân phố; thành lập mới 01 thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

1. Thành phố Hòa Bình

a) Phường Phương Lâm:

- Sáp nhập tổ dân phố số 1 với tổ dân phố số 2 và đặt tên là: Tổ dân phố số 1.

- Sáp nhập 80 hộ của tổ dân phố số 4 với tổ dân phố số 3 và đặt tên là: Tdân ph s 2.

- Sáp nhập 23 hộ (còn lại) của tổ dân phố số 4 với tổ dân phố s5a, tổ dân phố số 5b và đặt tên là: T dân phố số 3.

- Sáp nhập tổ dân phố số 7 với tổ dân phsố 7b và đặt tên là: Tổ dân ph s 4.

- Sáp nhập 47 hộ của tổ dân phố số 7a với tổ dân phố số 6 và đặt tên là: Tổ dân phố số 5.

- Sáp nhập 40 hộ của tổ dân phố số 10 với tổ dân phố số 8, tổ dân phố số 9 và đặt tên là: Tổ dân phố số 6.

- Sáp nhập 27 hộ (còn lại) của tdân phố số 7a, 49 hộ (còn lại) của tổ dân phố số 10 với tổ dân phố số 14 và đặt tên là: Tổ dân phố s 7.

- Sáp nhập tổ dân phố số 11 với tổ dân phố số 12 và đặt tên là: Tổ dân ph số 8.

- Sáp nhập tổ dân phố số 13a với tổ dân phố số 13b và đặt tên là: Tổ dân phố số 9.

- Sáp nhập tổ dân phố số 16 với tổ dân phố số 17 và đặt tên là: Tổ dân phố số 11

- Sáp nhập tổ dân phố số 18 với tổ dân phố số 19, tổ dân phố số 20 và đặt tên là: Tổ dân phố số 12.

- Sáp nhập tổ dân phố số 21 với tổ dân phố số 22 và đặt tên là: Tổ dân phố s 13.

- Sáp nhập tổ dân phố s23 với tổ dân phố số 24 và đặt tên là: Tổ dân phố số 14.

- Sáp nhập tổ dân phố số 25 với tổ dân phố số 26 và đặt tên là: Tổ dân ph số 15.

- Sáp nhập tổ dân phố số 28 với tổ dân phố số 29 và đặt tên là: Tổ dân phố số 17.

- Sáp nhập tdân phố số 30 với tổ dân phố số 31 và đặt tên là: T dân phố số 18.

- Đổi tên tổ dân phố số 15 thành: Tổ dân ph số 10.

- Đổi tên tổ dân phố số 27 (bao gồm 16 hộ khu quy hoạch đu giá đất) thành: Tổ dân phố số 16.

b) Xã Thái Thịnh:

- Sáp nhập xóm Bích với xóm Trụ và đặt tên là: Xóm Bích Trụ.

- Thành lập mới xóm Tháu (từ khu dân cư Tháu).

2. Huyện Cao Phong

a) Xã Thu Phong:

- Sáp nhập xóm Bưng 1 với xóm Bưng 2 và đặt tên là: Xóm Bưng 1.

- Sáp nhập xóm Vỏ 1 với xóm Vỏ 2 và đặt tên là: Xóm Vỏ.

b) Xã Xuân Phong:

- Sáp nhập xóm Rú 1, xóm Rú 2 với xóm Rú 3 và đặt tên là: Xóm Rú Giữa.

3. Huyện Đà Bắc

Xã Hào Lý:

- Sáp nhập xóm Hào Phú với xóm Bưa Chen và đặt tên là: Xóm Hào Phú.

- Sáp nhập xóm Tân Tiến với xóm Tân Lý và đặt tên là: Xóm Tân Lý.

- Sáp nhập xóm Hào Tân I với xóm Hào Tân II và đặt tên là: Xóm Hào Tân.

4. Huyện Kim Bôi

a) Thị trấn Bo:

- Sáp nhập khu Thống Nhất với khu Tần Nhất và đặt tên là: Khu Thống Nhất.

- Sáp nhập khu Tân Thành với khu Đoàn Kết và đặt tên là: Khu Đoàn Kết.

b) Xã Vĩnh Đồng:

- Sáp nhập 55 hộ của xóm Chiềng 2 với xóm Chiềng 1 và đặt tên là: Xóm Gò Đầm.

- Sáp nhập 42 hộ (còn lại) của xóm Chiềng 2 với xóm Chiềng 3 và đặt tên là: Xóm Dảnh.

- Sáp nhập xóm Chiềng 4 với xóm Chiềng 5 và đặt tên là: Xóm Chiềng.

- Sáp nhập xóm Rù 1 với xóm Rù 2 và đặt tên là: Xóm Quê Rù.

- Sáp nhập 26 hộ của xóm Sống Trên với xóm Sống Dưới và đặt tên là: Xóm Sống.

- Sáp nhập 81 hộ của xóm Sống Trên với xóm Chanh Cả và đặt tên là: Xóm Chanh.

- Sáp nhập xóm Chanh Trên với xóm Đoàn Kết và đặt tên là: Xóm Đoàn Kết.

5. Huyện Kỳ Sơn

a) Xã Hợp Thịnh: Sáp nhập xóm Giếng 1 với xóm Giếng 2, xóm Đồng Hương và đặt tên là: Xóm Giếng.

b) Xã Mông Hóa: Sáp nhập phố Bãi Nai I với phố Bãi Nai II và đặt tên là: Phố Bãi Nai.

6. Huyện Lạc Sơn

a) Xã Định Cư:

- Sáp nhập xóm Bai Vớn với xóm Bai Lòng và đặt tên là: Xóm Bai Vn.

- Sáp nhập xóm Bai Ngoài với xóm Bai Chim và đặt tên là: Xóm Bai Chim.

b) Xã Phú Lương:

- Sáp nhập xóm Rẽ với xóm Vơng và đặt tên là: Xóm Rẽ Vơng.

- Sáp nhập xóm Yến với xóm Báy và đặt tên là: Xóm Yến Báy.

- Sáp nhập xóm Khạ với xóm Chuông và đặt tên là: Xóm Phản Chuông.

- Sáp nhập xóm Khải với xóm Cai và đặt tên là: Xóm Khải Cai.

7. Huyện Lạc Thủy

a) Xã Đồng Tâm:

- Sáp nhập thôn Rộc Yểng với thôn Suối Tép và đặt tên là: Thôn Suối Tép.

- Sáp nhập thôn Đống Mối với thôn Đồng Mới và đặt tên là: Thôn Ngọc Lâm.

b) Xã Yên Bồng:

- Sáp nhập thôn Sóc Bai với thôn Đồng Bíp và đặt tên là: Thôn Sóc Bai.

- Sáp nhập 36 hộ của thôn Tiền Phong, 01 hộ của thôn Quyết Tiến và 02 hộ của thôn Hồng Phong 2 với thôn Hồng Phong 1 và đặt tên là: Thôn Hng Phong.

Các hộ còn lại của thôn Tiền Phong sáp nhập về các thôn giáp ranh như sau: 07 hộ về thôn Hồng Phong 3; 06 hộ về thôn Hồng Phong 2 và 01 hộ về thôn Mạnh Tiến 2.

8. Huyện Lương Sơn

a) Xã Tân Vinh: Sáp nhập xóm Tân Lập với xóm Nước Vải và đặt tên là: Xóm Nước Vải.

b) Xã Trường Sơn: Sáp nhập xóm Tháy với xóm Mỏ và đặt tên là. xóm Tháy Mỏ.

9. Huyện Mai Châu

Xã Xăm Khòe: Sáp nhập xóm Hữu Tiến với xóm Sun và đặt tên là xóm Sun.

10. Huyện Tân Lạc

a) Xã Địch Giáo:

- Sáp nhập xóm Sung 1 với xóm Sung 2 và đặt tên là: Xóm Sung.

- Sáp nhập xóm Sung 3 với xóm Đồi Lò và đặt tên là: Xóm Đồi Sung.

- Sáp nhập xóm Mùn với xóm Mười và đặt tên là: Xóm Mùn.

- Sáp nhập xóm Bậy với xóm Chạo và đặt tên là: Xóm Bậy Chạo.

- Sáp nhập xóm Kha với xóm Lạ và đặt tên là: Xóm Kha Lạ.

- Sáp nhập xóm Khạng với xóm Bưa Lay và đặt tên là: Xóm Khạng.

b) Xã Lũng Vân:

- Sáp nhập xóm Lở 1 với xóm Lở 2 và đặt tên là: Xóm Lở.

- Sáp nhập xóm Bách 1 với xóm Bách 2 và đặt tên là: Xóm Bách.

- Sáp nhập xóm Nghẹ 1 với xóm Nghẹ 2 và đặt tên là: Xóm Nghẹ.

- Sáp nhập xóm Hượp 1 với xóm Hượp 2 và đặt tên là: Xóm Hượp.

11. Huyện Yên Thủy

a) Thị trấn Hàng Trạm: Sáp nhập Khu phố 3 với Khu phố 4 và đặt tên là Khu phố 3-4.

b) Xã Ngọc Lương:

- Sáp nhập xóm Công Tiến với xóm Liên Tiến và đặt tên là: Xóm Liên Tiến.

- Sáp nhập xóm Hổ 2 với xóm Hổ 3 và đặt tên là: Xóm H 2.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (CT, các PCT);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT Tin học và Công báo Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (06b).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/NQ-HĐND 2017 sáp nhập đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/NQ-HĐND 2017 sáp nhập đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 66/NQ-HĐND 2017 sáp nhập đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/NQ-HĐND 2017 sáp nhập đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực