Nghị quyết 67/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Nghị quyết 67/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Phú đã được thay thế bởi Quyết định 4708/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 67/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Phú


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 67/2007/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và các cơ quan hữu quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; đặc biệt phát biểu của Ông Nguyễn Tấn Bền, Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy quận Tân Phú đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân quận cùng với ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

- Nhất trí với Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2007, chương trình công tác năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và an ninh quốc phòng năm 2007 và các giải pháp công tác trọng tâm năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2007:

Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung chỉ đạo điều hành các đơn vị ban ngành thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân quận, đề ra các biện pháp thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục tăng trưởng, an ninh - quốc phòng được giữ vững ổn định. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trên 16%, thương mại - dịch vụ tăng trên 20%. Tổng số thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2007 là: 444,1 tỷ đồng, đạt 114,93% so với kế hoạch thành phố giao (386,4 tỷ đồng), tăng 32,58% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương quận, phường ước thực hiện năm là: 235,347 tỷ đồng đạt 98,56% kế hoạch (238,79 tỷ đồng), tăng 4,52% so với thực hiện cùng kỳ.

Triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế kết hợp với việc di dời 19 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm được đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận. Đã hoàn tất trên 20 dự án cần giới thiệu tổ chức, mời gọi đầu tư và kế hoạch kêu gọi đầu tư trên địa bàn quận và chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế của quận, giai đoạn 2007 - 2010. Triển khai thực hiện việc điều chỉnh và xóa một số quy hoạch không khả thi tại một số khu vực trên địa bàn quận; đồng thời đã tập trung hoàn tất công tác lập đồ án quy hoạch chung quận 1/5000 và đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 của 11 phường trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định; thực hiện quy chế giám sát cộng đồng, các công trình văn hóa - giáo dục - y tế - thể dục thể thao, nhà ở, các tuyến đường và hẻm tiếp tục được mở rộng nâng cấp phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện công trình chào mừng 5 năm ngày thành lập quận. Chương trình cấp nước sạch tỷ lệ hộ có nước máy tăng gần đạt mức phấn đấu đã đề ra. Chương trình chăm sóc sức khỏe, chăm lo việc học hành, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân tiếp tục được quan tâm. Thực hiện chính sách, chế độ đối với diện chính sách, nhân dân lao động nghèo được kịp thời và quận đã cơ bản xoá hộ nghèo và nâng cao mức sống người dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ sở.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế còn hạn chế, tình trạng sót các tổ chức, các nhóm chịu thuế công thương nghiệp chưa được khắc phục tốt. Việc chậm công bố đồ án quy hoạch chung 1/5000 và đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 của 11 phường đã tạo nên sự quan tâm bức xúc của người dân. Tình hình cung cấp nước sạch tuy có cố gắng nhưng chưa đạt mức chỉ tiêu phấn đấu của Nghị quyết đề ra là 54,52%. Về trật tự an toàn xã hội, tỷ lệ án hình sự vẫn còn cao, tình trạng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn quận vẫn còn. Tình hình trật tự an toàn giao thông chưa được cải thiện, số vụ tai nạn giao thông chưa được kéo giảm. Tình hình lấn chiếm lòng lề đường lập đi, lập lại ở một số tuyến đường chính vẫn chưa được khắc phục. Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm do thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay quá phức tạp, thời gian lập dự án kéo dài. Ý thức tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong người dân còn hạn chế. Tiến độ vận động đăng ký và phát triển các đơn vị văn hóa, điểm sáng văn hóa còn chậm. Chưa giải quyết triệt để các vi phạm một số hộ kinh doanh dịch vụ ngành nghề “nhạy cảm”. Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm còn chậm so với yêu cầu tiến độ của thành phố.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2008

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận yêu cầu tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính:

- Phấn đấu giữ tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt từ 17% trở lên, doanh thu thương mại - dịch vụ đạt trên 25% và tốc độ gia tăng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 25%.

- Tổng thu ngân sách năm 2008 phấn đấu thu đạt trên 508,38 tỷ đồng, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 300,00 tỷ đồng,

- Tổng chi ngân sách năm 2008 phấn đấu đạt 195,776 tỷ đồng, trong đó, chi sự nghiệp giáo dục và an sinh xã hội chiếm 43,14% tổng chi.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế năm 2008, trong đó xây dựng phường Tây Thạnh thành phường điểm chuyên doanh thương mại - dịch vụ, phấn đấu đưa vào hoạt động 2 trung tâm thương mại - dịch vụ hoặc siêu thị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố, nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể, trong đó phấn đấu phát triển thêm 3 hợp tác xã.

- Tiếp tục tổ chức đấu thầu quản lý các chợ còn lại trên địa bàn.

- Tăng cường công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ, công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát thị trường tránh tình trạng tăng giá đột biến.

2. Quản lý đô thị - nhà đất:

- Tập trung thực hiện 05 chương trình gồm:

+ Tiếp tục đôn đốc các sở - ngành thành phố sớm thẩm định các đồ án quy hoạch chung 1/5000 và đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 để sớm công bố ra dân.

 + Phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 khu tái định cư phường Tân Thới Hòa (đường Kênh Hiệp Tân); Khu chỉnh trang quy hoạch Khu Công nghiệp Tân Bình và xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng.

+ Tiếp tục phát triển mạng lưới cấp nước sạch đạt 70%, quan tâm những phường có tỷ lệ cấp nước sạch còn thấp. (phường Sơn Kỳ và Tân Quý)

+ Thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa 90% các tuyến đường, hẻm trên địa bàn quận.

+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận và vận động các khu phố, tổ dân phố, chung cư thực hiện tốt vệ sinh môi trường.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 09 công trình trọng điểm và các công trình chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập quận.

- Vận động nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng chung cư tái định cư, các dự án chung cư cao tầng, trung tâm thương mại trên địa bàn quận và dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức tại phường Sơn Kỳ, sớm khởi công xây dựng trụ sở Công an, Viện Kiểm sát, Thi hành án.

- Phối hợp với các ngành thành phố để thực hiện giải tỏa, di dời các hộ sống ven, trên kênh Tân Hóa - Lò Gốm trong dự án nâng cấp đô thị thành phần số 4.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và trật tự lòng lề đường ở những tuyến đường trọng điểm; quản lý chất lượng các công trình đầu tư, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát trong xây dựng.

- Tổ chức tổng kết bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP trong quý I/2008.

3. Văn hóa - xã hội:

- Hưởng ứng và cụ thể hóa chủ đề của thành phố năm 2008 là năm “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; phấn đấu 93% gia đình văn hóa, 40/67 khu phố đạt khu phố văn hóa, 75% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hóa, 100% công sở văn minh sạch đẹp. Triển khai xây dựng quy hoạch mạng lưới thể dục thể thao đến năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên các hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ văn hóa ngành nghề “nhạy cảm”.

- Triển khai thực hiện đề án phát triển và nang cao chất lượng giáo dục, thực hiện cuộc vận động “2 không” và “Sống có trách nhiệm”. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và phấn đấu hoàn thành phổ cập bậc trung học trên địa bàn quận vào cuối năm 2008. Phấn đấu xây dựng 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Đảm bảo thực hiện tốt các chương trình chăm lo cho các đối tượng chính sách có công, các diện bảo trợ xã hội. Phấn đấu không để hộ ra khỏi chương trình bị tái nghèo và thí điểm nâng mức chuẩn nghèo lên 10 triệu đồng/người/năm tại 2 phường Sơn Kỳ, Tân Thành. Đồng thời có kế hoạch thực hiện diện rộng nâng chuẩn các hộ có thu nhập thấp lên đạt mức 10 triệu đồng/1 người/1 năm (theo chuẩn mới của thành phố). Phấn đấu giải quyết việc làm cho 7.000 lao động. Xây dựng nhà tang lễ cho người nghèo. Đẩy mạnh công tác quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2007 - 2009.

- Đảm bảo thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; phấn đấu 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo về vật chất và tinh thần.

4. An ninh - quốc phòng:

- Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh - chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 3 giảm, phấn đấu kéo giảm từ 3% - 6% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2007; điều tra khám phá án hình sự trên 60%; phấn đấu xây dựng và tiến đến mức 100% khu phố đạt “khu phố an toàn không có ma túy”. Tập trung thực hiện các giải pháp lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ở các tuyến đường trọng điểm. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn giao thông, người bị thương nặng do tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe và ùn tắc giao thông kéo dài.

- Tổ chức hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác tuyển quân; tổ chức đón quân nhân hoàn thành nhiệm vụ về chu đáo, đảm bảo biên chế đúng, đủ vào các đơn vị dự bị động viên. Tổ chức huấn luyện hội thao đạt chất lượng cao, bảo đảm an toàn.

5. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền:

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng báo cáo viên pháp luật và lực lượng hòa giải viên tại các phường; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân.

- Tập trung thực hiện kế hoạch công tác, thanh kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng.

- Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, cải tiến các thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP tại các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập và Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đề ra các giải pháp chủ yếu; có kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp hoạt động giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, giáo dục, làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước động viên nhân dân tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu67/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 67/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 67/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Phú
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu67/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Nẫu
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 67/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Phú

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 67/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Tân Phú