Nghị quyết 67/NQ-HĐND

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2018 về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2019 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 67/NQ-HĐND 2018 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thu hồi đất Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Công văn số 4289/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến hướng dẫn danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4878/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kết quả rà soát danh mục dự án sau 03 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với kết quả rà soát danh mục các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng sau 03 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chuyển tiếp 06 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang thực hiện năm 2019, gồm: 04 dự án đất lúa với diện tích 10,3 ha và 02 dự án có sử dụng rừng phòng hộ diện tích 17,5 ha.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 1).

2. Tiếp tục chuyển tiếp 20 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sang thực hiện năm 2019, với diện tích 257,412 ha.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 2).

3. Thông qua Danh mục 31 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 60,1393 ha; đất rừng phòng hộ là 2,13 ha.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 3).

4. Thông qua Danh mục 57 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất với diện tích 227,6802 ha.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 4).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Việc thu hồi đất và triển khai xây dựng đối với các dự án nằm trong khu vực dự trữ và quy hoạch thăm dò khai thác titan chỉ được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép thực hiện.

3. Đối với các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất có nguồn vốn ngoài ngân sách phải tổ chức thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo đời sống của người dân trong vùng dự án không thấp hơn so với trước khi thu hồi đất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT
. Tấn Duy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu67/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực06/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 67/NQ-HĐND 2018 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thu hồi đất Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 67/NQ-HĐND 2018 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thu hồi đất Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu67/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực06/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 67/NQ-HĐND 2018 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thu hồi đất Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 67/NQ-HĐND 2018 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thu hồi đất Bình Thuận

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực