Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 6 Quy định chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ kèm theo Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND sửa đổi 08/2015/NQ-HĐND thu hút ưu đãi bác sĩ dược sĩ Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2017/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI BÁC SĨ, DƯỢC SĨ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2015/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (KHÓA XI)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 6 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 09/BC-VHXH ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa XI), cụ thể như sau:

1. Bỏ nội dung quy định tại Khoản 2 về đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng, tiếp nhận và Điểm a, Khoản 3 về quy hoạch, bổ nhiệm.

2. Điểm c Khoản 4 về quy hoạch, bổ nhiệm được sửa đổi như sau:

“c) Các bác sĩ, dược sĩ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư đang công tác ở ngoài tỉnh về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn của tỉnh được hỗ trợ 200 triệu đồng/người khi được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất.”

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Các nội dung quy định tại Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh được bãi bỏ và sửa đổi theo Điều 1 của Nghị quyết này sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu69/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND sửa đổi 08/2015/NQ-HĐND thu hút ưu đãi bác sĩ dược sĩ Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND sửa đổi 08/2015/NQ-HĐND thu hút ưu đãi bác sĩ dược sĩ Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu69/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành14/07/2017
       Ngày hiệu lực24/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND sửa đổi 08/2015/NQ-HĐND thu hút ưu đãi bác sĩ dược sĩ Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND sửa đổi 08/2015/NQ-HĐND thu hút ưu đãi bác sĩ dược sĩ Bình Định

           • 14/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực