Nghị quyết 69/NQ-HĐND

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về chấp thuận Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 69/NQ-HĐND 2017 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Hòa Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
T
NH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤP THUẬN DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA TNH HÒA BÌNH, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 17/12/2012 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội ngh Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2020, như sau:

1. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường

a) Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy.

b) Lĩnh vực năng lượng, môi trường: Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió; Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải; Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

c) Đầu tư phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

2. Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ

a) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

b) Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

c) Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề.

3. Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn

a) Đầu tư xây dựng, cải tạo công trình hồ chứa nước, công trình thủy lợi.

b) Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

c) Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

4. Xã hội hóa hạ tầng xã hội

a) Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên).

b) Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên.

c) Đầu tư các dự án hạ tầng du lịch, khu vui chơi gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

d) Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

5. Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác tại địa phương

a) Đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, khu sản xuất tập trung.

b) Đầu tư kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin.

c) Đầu tư phát triển khoa học công nghệ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (CT, các PCT);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (06b).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu69/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 69/NQ-HĐND 2017 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 69/NQ-HĐND 2017 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu69/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 69/NQ-HĐND 2017 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 69/NQ-HĐND 2017 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Hòa Bình

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực