Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND về chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND trợ cấp người nghiện ma tuý người bán dâm Thanh Hoá


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2007/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ VÀ NGƯỜI BÁN DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Liên Bộ Lao động-TBXH, Tài Chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm và người nghiện ma tuý;

Sau khi xem xét tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về chế độ trợ cấp đối với người nghiện và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Báo cáo thẩm tra số 146 /VHXH-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về chế độ trợ cấp đối với người bán dâm và người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

1. Người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc hoặc tự nguyện tại Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh.

2. Người nghiện ma tuý cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng và gia đình.

II. Chế độ trợ cấp:

1. Người bán dâm, người nghiện ma tuý (kể cả người chưa thành niên) bị bắt buộc đưa vào Trung tâm được trợ cấp tiền ăn, chi phí giáo dục, chữa trị, cai nghiện, dạy nghề, tái hoà nhập cộng đồng như sau:

a) Trợ cấp tiền ăn: 210.000 đồng/người/tháng trong thời gian chấp hành quyết định (tối đa là 24 tháng).

b) Chi phí y tế: Căn cứ số lượng người nghiện ma tuý, người bán dâm thực tế hàng năm tại trung tâm giáo dục – lao động xã hội đi KCB tại các cơ sở y tế ngoài trung tâm, UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ từ 15.000.000 đồng đến 20.000.0000 đồng/năm.

c) Mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân: 300.000đồng/người/lần chấp hành quyết định.

d) Hoạt động văn hoá thể thao: 60.000đ/người/lần chấp hành quyết định.

đ) Các khoản trợ cấp khác: áp dụng như quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 02/11/2004 của Liên Bộ Lao động-TBXH, Bộ Tài Chính.

2. Người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện lần đầu tại Trung tâm, tại cộng đồng và gia đình thuộc đối tượng hưởng chế độ miễn, giảm chi phí chữa trị, cai nghiện được quy định tại điểm 3 phần B thông tư 13/2004/TTLTBLĐTBXH-BTC ngày 02/11/2004 được hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm chất ma tuý 250.000 đồng/người.

III. Nguồn kinh phí:

Kinh phí để thực hiện chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết này được bố trí từ dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương hàng năm và được cân đối cho các cấp ngân sách theo cơ chế phân cấp quản lý hiện hành.

IV: Thời gian thực hiện:

Từ ngày 01/7/2007 đến khi có chính sách mới.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của Pháp luật, quy định cụ thể về mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ Nội vụ, TC, LĐ-TBXH; Báo cáo
- Cục KTVB – Bộ tư pháp;
- Các Đại biểu QH tỉnh;
- TT Tỉnh ủy,
- HĐND, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các Đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực04/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND trợ cấp người nghiện ma tuý người bán dâm Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND trợ cấp người nghiện ma tuý người bán dâm Thanh Hoá
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu70/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực04/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND trợ cấp người nghiện ma tuý người bán dâm Thanh Hoá

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND trợ cấp người nghiện ma tuý người bán dâm Thanh Hoá

           • 25/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực