Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND chính sách đặc thù đối với Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2019/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN VĨNH PHÚC; CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN CỦA TỈNH THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA, KHU VỰC, QUỐC TẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Đ nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một s chính sách đặc thù đối với Trường Trung học ph thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đi với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chính sách đặc thù đối vi Trường Trung học ph thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn chuyên, học sinh các lớp chuyên tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc.

b) Giáo viên được tuyển dụng về giảng dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc.

c) Chuyên gia, giáo viên được mời giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.

d) Học sinh các trường trên địa bàn tỉnh tham gia đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.

2. Chính sách đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc:

a) Hỗ trợ một lần cho học sinh được tuyển vào lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc với mức 2.200.000 đồng/học sinh để mua học phẩm và trang thiết bị sinh hoạt cá nhân.

b) Miễn phí tiền phòng ở ký túc xá, hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho học sinh các lớp chuyên ở nội trú, bán trú đối với học sinh các lớp chuyên của Trường Trung học phthông Chuyên Vĩnh Phúc trong thời gian học tập tại trường.

Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ cho Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc để chi trả trực tiếp chi phí điện nước cho học sinh các lớp chuyên ở nội trú, bán trú. Nhà trường lập dự toán kinh phí chi về điện, nước cho học tập và sinh hoạt của học sinh bao gồm: Điện thắp sáng (bình quân 25 Kw.h/tháng/học sinh theo giá điện quy định tại địa phương), Nước sinh hoạt (bình quân 4m3 nước/tháng/học sinh theo giá quy định tại địa phương).

c) Hỗ trợ một lần với mức 100% lệ phí thi đối với học sinh thi đạt một trong các chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC, TOEFL, IELTS trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3. Chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc: Hỗ trợ bằng tiền đối với hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng trực tiếp dạy lớp chuyên, giáo viên dạy môn chuyên lp chuyên tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc theo số tiết thực dạy với mức 2.200.000 đồng chia bình quân quy ra số tiền 1 tiết dạy của giáo viên/tháng. Thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm học.

4. Chính sách thu hút đối với giáo viên về giảng dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc:

a) Đối với giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại trường các Trung học phổ thông Chuyên trên cả nước (không quá 45 tuổi) được tuyển dụng về Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc và có cam kết công tác từ 10 năm trở lên: có học sinh đoạt giải khu vực, giải quốc tế thì đưc htrợ một lần mức 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng), có học sinh đoạt giải Nhất quốc gia thì được cấp một lần mức 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng).

b) Đối với giáo viên (không quá 40 tuổi) có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ: TOEIC, TOEFL, IELTS đạt trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam thuộc đối tượng: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Xuất sc, loại Giỏi đã đạt từ giải Ba cấp quốc gia trở lên các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, được tuyển dụng vào dạy tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc và có cam kết công tác từ 10 năm trở lên, được cấp một lần với mức 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).

5. Chính sách đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế:

a) Đối với chuyên gia bồi dưỡng học sinh thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp khu vực, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế được hưởng mức 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 20 buổi/môn/năm học.

b) Đối với chuyên gia bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia được hưởng mức 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 30 buổi/môn/năm học.

c) Đối với giáo viên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp tập huấn, bồi dưng đội tuyển dự thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế được hưởng mức 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/buổi (4 tiết/buổi). Thời gian bồi dưỡng đội tuyển cấp quốc gia tối đa 80 buổi/môn/năm học; thời gian bồi dưỡng đội tuyển dự thi cấp khu vực, quốc tế tối đa 20 buổi/môn/năm học.

d) Chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển

Học sinh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi tập trung theo mức 250.000 đồng/học sinh/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa là 60 ngày.

Học sinh tham gia bồi dưỡng chọn đội tuyển dự thi quốc tế, khu vực quốc tế, khoa học kỹ thuật quốc tế được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi tập trung theo mức 350.000 đồng/học sinh/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa là 40 ngày.

Học sinh tham dự thi quốc tế, khu vực quốc tế, khoa học kỹ thuật quốc tế được hỗ trợ tiền tài liệu, bồi dưỡng tiếng anh, sinh hoạt phí trong những ngày tham gia tập huấn theo mức 500.000 đồng/học sinh/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa là 60 ngày.

6. Thời gian thực hiện: Nghị quyết được thực hiện kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân,
y ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cấp tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Qu
c hội tỉnh;
- Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành ph
;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp Điện tử tỉnh Vĩnh Phúc;
- CPVP, CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (01). Đ (100)
.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND chính sách đặc thù đối với Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND chính sách đặc thù đối với Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu70/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành23/10/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND chính sách đặc thù đối với Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND chính sách đặc thù đối với Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc

            • 23/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực