Nghị quyết 70/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2012 cho ý kiến về giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2012 cho ý kiến về giá đất năm 2013 Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

CHO Ý KIẾN VỀ GIÁ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 140/TT-UBND ngày 17/11/2012 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến về giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với chủ trương của UBND tỉnh về xây dựng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Giá đất năm 2013 được điều chỉnh tăng, giảm cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đảm bảo lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giá đất phải nằm trong khung giá đất theo quy định của Chính phủ, cụ thể:

- Giá đất ở: Điều chỉnh tăng, giảm phổ biến từ 5% đến 30% so với năm 2012, trừ trường hợp cá biệt được điều chỉnh ở mức cao hơn ở những nơi mới được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Giá đất nông nghiệp: Giữ nguyên bảng giá đất nông nghiệp năm 2012.

- Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được giao quyền sử dụng đất có thời hạn ngoài khu, cụm công nghiệp, cụm kinh tế - xã hội được tính bằng 50% giá thửa đất (tính bình quân gia quyền).

Điều 2.

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã đ­ược HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 70/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 21/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2012 cho ý kiến về giá đất năm 2013 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2012 cho ý kiến về giá đất năm 2013 Vĩnh Phúc
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 70/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Phạm Văn Vọng
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 21/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2012 cho ý kiến về giá đất năm 2013 Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2012 cho ý kiến về giá đất năm 2013 Vĩnh Phúc

  • 21/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực