Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 661/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2012/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 10/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5948/TTr-UBND ngày 23/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, nguyên tắc, mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 110/BC-HĐND ngày 05/12/2012 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc huy động Quỹ:

Quỹ quốc phòng - an ninh được lập ở cấp xã trên cơ sở vận động sự đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng vận động đóng góp:

- Đối tượng vận động đóng góp là hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Miễn vận động đóng góp đối với các đối tượng:

+ Hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo, hộ người già neo đơn.

+ Hộ gia đình có người đang phục vụ trong lực lượng quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

3. Mức vận động đóng góp:

3.1. Đối với hộ gia đình:

- Hộ gia đình tại các phường, thị trấn:

+ Hộ gia đình có đến 5 nhân khẩu, mức vận động 5.000 đồng/hộ/tháng.

+ Hộ gia đình có từ trên 5 nhân khẩu, mức vận động 7.000 đồng/hộ/tháng.

- Hộ gia đình tại các địa bàn các xã còn lại:

+ Hộ gia đình có đến 5 nhân khẩu, mức vận động 3.000 đồng/hộ/tháng.

+ Hộ gia đình có từ trên 5 nhân khẩu, mức vận động 5.000 đồng/hộ/tháng.

3.2. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh:

- Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có dưới 10 người: Mức vận động 50.000 đồng/tháng/đơn vị.

- Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có từ trên 10 người: Mức vận động 100.000 đồng/tháng/đơn vị.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/12/2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng;
- TTTU, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh khóa XII;
- UB MTTQ và các Đoàn thể của tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- CV.Phòng nghiệp vụ: Pháp chế, KT-NS, VH-XH, phòng TTDN;
- Lưu: VT, PC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu71/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu71/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành12/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Quảng Ninh