Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và một số giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013, báo cáo của các ngành bảo vệ pháp luật, thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2013. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có tăng trưởng so với cùng kỳ, các vấn đề về văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2013 còn một số khó khăn, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng âm, công nghiệp tăng trưởng thấp, xuất khẩu giảm, chỉ số giá tiêu dùng còn cao, hàng hoá tiêu thụ chậm, hàng tồn kho ở một số lĩnh vực còn cao; dịch bệnh trên người và trên gia súc, gia cầm còn diễn ra khá phức tạp, xuất hiện một số dịch bệnh mới trên cây trồng; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp, nhất là trộm cắp, cướp giật, giết người, xâm phạm tình dục nhất là đối với trẻ em.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 06 đã đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các dự án, về vốn, lãi suất; thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo quy định; làm tốt công tác giải toả, bồi hoàn, giao mặt bằng cho doanh nghiệp thực hiện dự án; triển khai thực hiện Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở và Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng và điều kiện được vay hỗ trợ nhà ở. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013. Xác định cơ cấu nguồn thu chủ lực của tỉnh, điều chỉnh kịp thời các khoản thu, tranh thủ khai thác nguồn thu để bù đắp số hụt thu ngân sách vào dịp cuối năm, chú ý nguồn thu từ đất; các nguồn thu có khả năng thất thu; thực hiện có hiệu quả văn bản số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013; quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện và tiết kiệm chi thường xuyên đối với các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Chuẩn bị thật tốt các công việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long 2013 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch và an sinh xã hội tại tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững:

Triển khai các kế hoạch thực hiện 6 chương trình hành động chuyên đề của Tỉnh uỷ; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; chú ý huy động tốt hơn các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh ở mức tốt nhất.

Tập trung phát triển nông nghiệp một cách toàn diện; tăng cường quản lý nhà nước và tổ chức sản xuất đối với một số giống lúa chất lượng cao, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch vùng sản xuất; tăng cường quản lý nhà nước đối với các mặt hàng nông dược, thuốc thú y, thuốc thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi; liên kết thị trường trong nước, chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ tết Nguyên đán;

Chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ lúa Thu Đông và Đông Xuân, đẩy mạnh nhân rộng thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn; làm tốt hơn nữa việc cải tạo vườn kém hiệu quả; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào đưa cây màu xuống ruộng, nhất là các loại màu có thị trường tiêu thụ tốt; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, đặc biệt là mô hình trang trại; phát triển thuỷ sản đúng quy hoạch của tỉnh, nhân rộng phương pháp nuôi theo hướng GAP; tích cực xây dựng thương hiệu, quảng bá, tìm “đầu ra” cho sản phẩm nông nghiệp; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy gia tăng giá trị sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ; tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư, phát triển thị trường trong và ngoài nước, tiếp tục phát triển chợ nông thôn theo quy hoạch.

Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huy động và bố trí nguồn lực cho các xã nông thôn mới; tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí để phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu, phát động và nhân rộng các phong trào thi đua toàn dân tham gia đóng góp nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới và các giải pháp phù hợp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí tại 9 xã điểm trong năm 2014; các sở ngành phụ trách các xã điểm nông thôn mới tập trung chỉ đạo, hỗ trợ để các xã sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

3. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế và giáo dục, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chuẩn bị tốt cho năm học 2013 - 2014; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, triển khai áp dụng Chuẩn quốc gia về y tế xã cho giai đoạn 2012 - 2020; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế,...

4. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Tổ chức thông tin, tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước các văn bản mới của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn còn lại trong năm. Đặc biệt là, Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long 2013 tại Vĩnh Long, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2013. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

5. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo; chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ “Quỹ an sinh xã hội” với mục tiêu huy động 150 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng an sinh xã hội. Chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội để nguồn hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng được hưởng, kịp thời, hiệu quả. Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 - 2%/năm.

6. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính; tăng cường rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và công bố hết hiệu lực theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

7. Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng quân đội và công an vững mạnh; củng cố quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, tổ chức tốt các cuộc diễn tập cấp huyện, xã về khu vực phòng thủ và phòng chống lụt bão. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt 2 năm 2013. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, đặc biệt các loại tội phạm nghiêm trọng. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, bảo đảm an toàn các ngày lễ, sự kiện quan trọng trong 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% so với năm 2012 trên cả 3 tiêu chí. Tổ chức thực hiện các quy định, chủ trương của Trung ương, Chính phủ mới ban hành về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, về quy chế dân chủ ở tại nơi làm việc, về Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ... Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị tại địa phương.

8. Thống nhất Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 07/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm học 2013 - 2014. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung quyết liệt nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành thích hợp, có hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết có vấn đề phát sinh phức tạp kịp thời báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bàn biện pháp xử lý và báo cáo cho Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, có hiệu quả.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh làm tốt công tác tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và giải quyết kịp thời theo yêu cầu chính đáng của nhân dân, thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Kim Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 71/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2013
Ngày hiệu lực 21/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng Vĩnh Long
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 71/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Huỳnh Kim Nguyên
Ngày ban hành 11/07/2013
Ngày hiệu lực 21/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng Vĩnh Long

  • 11/07/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/07/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực