Nghị quyết 713/2008/UBTVQH12

Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12 về việc triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 713/2008/UBTVQH12 triển khai nghị quyết của quốc hội xây dựng luật, pháp lệnh 2009 và bổ sung xây dựng luật, pháp lệnh quốc hội 2007-2011


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 713/2008/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2009 VÀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XII (2007-2011)

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bản phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh mới được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Điều 2.

Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác cần tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau đây:

1. Khẩn trương thành lập Ban soạn thảo hoặc chuẩn bị trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Ban soạn thảo đối với các dự án luật, pháp lệnh mới được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII để sớm triển khai việc nghiên cứu, chuẩn bị dự án.

2. Chỉ đạo chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, trong đó đặc biệt lưu ý triển khai sớm các dự án luật trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại một kỳ họp;

3. Các cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra cần chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan trình dự án để nâng cao hiệu quả của công tác thẩm tra, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình thông qua.

Điều 3.

1. Cơ quan trình dự án, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra, cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện tốt các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những biện pháp, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) và năm năm 2008, Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) và Nghị quyết số 511/2007/UBTVQH12 ngày 22 tháng 12 năm 2007 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011) và năm 2008.

2. Giao Ủy ban pháp luật giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc, định kỳ hằng tháng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Ủy ban về các vấn đề xã hội căn cứ vào nội dung bình đẳng giới được điều chỉnh trong các dự án luật, dự án pháp lệnh tham gia với các Ủy ban khác của Quốc hội để thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các dự án luật, dự án pháp lệnh này.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các cơ quan trình dự án;
- TT. HĐDT, các UB của QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Quốc hội, các ban của UBTVQH;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu HC, PL.

T/M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN PHỐI HỢP THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ XII
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

THỨ TỰ

TÊN DỰ ÁN

CƠ QUAN TRÌNH

BAN SOẠN THẢO (BST)

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA

CƠ QUAN PHỐI HỢP THẨM TRA

 

Luật

 

 

 

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT

UBPL

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT

UBPL, UBTCNS, UBKHCNMT

3

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBTCNS

4

Luật viên chức

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBTCNS, UB về CVĐXH, UBVHGDTNTN&NĐ

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBVHGDTNTN&NĐ

UBPL

6

Luật công đoàn (sửa đổi)

Tổng liên đoàn LĐVN

BST do Tổng liên đoàn LĐVN thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

 

Pháp lệnh

 

 

 

 

1

Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

UBTVQH

BST do UBTVQH thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

2

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

UBTVQH

BST do UBTVQH thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

3

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

VKSNDTC

BST do VKSNDTC thành lập

UBTP

UBPL, UBQP&AN, UBTCNS

4

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

TANDTC

BST do TANDTC thành lập

UBTP

UBPL, UBQP&AN, UBTCNS

5

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBTP

UBPL

6

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Pháp lệnh dân số

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UB về CVĐXH

UBPL

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 713/2008/UBTVQH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu713/2008/UBTVQH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực11/12/2008
Ngày công báo27/12/2008
Số công báoTừ số 697 đến số 698
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 713/2008/UBTVQH12

Lược đồ Nghị quyết 713/2008/UBTVQH12 triển khai nghị quyết của quốc hội xây dựng luật, pháp lệnh 2009 và bổ sung xây dựng luật, pháp lệnh quốc hội 2007-2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 713/2008/UBTVQH12 triển khai nghị quyết của quốc hội xây dựng luật, pháp lệnh 2009 và bổ sung xây dựng luật, pháp lệnh quốc hội 2007-2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu713/2008/UBTVQH12
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Phú Trọng
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực11/12/2008
        Ngày công báo27/12/2008
        Số công báoTừ số 697 đến số 698
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 713/2008/UBTVQH12 triển khai nghị quyết của quốc hội xây dựng luật, pháp lệnh 2009 và bổ sung xây dựng luật, pháp lệnh quốc hội 2007-2011

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 713/2008/UBTVQH12 triển khai nghị quyết của quốc hội xây dựng luật, pháp lệnh 2009 và bổ sung xây dựng luật, pháp lệnh quốc hội 2007-2011

         • 11/12/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/12/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/12/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực