Nghị quyết 72/NQ-HĐND

Nghị quyết 72/NQ-HĐND bổ sung điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết 45/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2013 bổ sung vốn đầu tư phát triển danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/NQ-HĐND

 Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỂM D, ĐIỀU 1, VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 06 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2013; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2013; KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 06 về việc phê chuẩn dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Nguồn vốn

Kế hoạch đầu năm 2013

Kế hoạch điều chỉnh

Tăng (+)

Giảm (-)

Tổng cộng

1.030.200

1.441.393

+ 411.193

Nguồn cân đối từ ngân sách

234.200

234.200

-

Nguồn thu từ tiến sử dụng đất

96.000

96.000

-

Nguồn Xổ số kiến thiết

700.000

700.000

-

Nguồn chuyển nguồn vượt thu năm 2012

-

168.145

+ 168.145

Nguồn kết dư năm 2011

-

48.048

+ 48.048

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi

-

195.000

+ 195.000

(Danh mục cụ thể từng công trình, dự án có biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long kỳ họp thứ 08 khoá VIII thông qua ngày 11 tháng 7năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT. TU, UBND tỉnh, UBMTTQVN;
- Đ/B HĐND tỉnh, Đoàn Đ/B QH tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan;
- TT. HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Kim Nguyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu72/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực11/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2013 bổ sung vốn đầu tư phát triển danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2013 bổ sung vốn đầu tư phát triển danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu72/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýHuỳnh Kim Nguyên
       Ngày ban hành11/07/2013
       Ngày hiệu lực11/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2013 bổ sung vốn đầu tư phát triển danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2013 bổ sung vốn đầu tư phát triển danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long

           • 11/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực