Nghị quyết 73/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 73/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 73/2007/NQ-HĐND kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng Thanh Hóa 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 73/2007/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ RÀ SOÁT, QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng công bố ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2006/NQ-CP ngày 31/10/2006 của Chính phủ, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng;

Căn cứ Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ; Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng;

Căn cứ Văn bản số 124/BNN-LN ngày 12/01/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thẩm định kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 159/KT-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

Loại rừng

Hiện trạng năm 2005

Quy hoạch đến năm 2015

Tăng (+), giảm (-) (ha)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng cộng

701.325,70

100

629.100,00

100

- 72.225,70

Đặc dụng

90.712,70

12,93

81.504,77

12,96

- 9.207,93

Phòng hộ

276.573,30

39,43

191.943,98

30,51

- 84.629,32

Sản xuất

334.039,70

47,64

355.651,25

56,53

+ 21.611,55

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao UBND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và nội dung Nghị quyết này, tiến hành phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

PHỤ LỤC SỐ 1:

QUY HOẠCH DIỆN TÍCH RỪNG ĐẶC DỤNG ĐẾN NĂM 2015 PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, LOẠI HÌNH VÀ CHỦ QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Tổng diện tích quy hoạch: 81.504,77ha, chiếm 12,96% diện tích đất lâm nghiệp. Hiện tại diện tích đã có rừng 74.494,72ha, diện tích chưa có rừng 7.010,05ha.

a) Phân theo đơn vị hành chính:

TT

Huyện

Diện tích sau rà soát, quy hoạch

Diên tích rừng đến năm 2015 (ha)

Tổng số (ha)

Trong đó: Diện tích có rừng (%)

 

Cộng

81.504,77

74.494,72

81.504,77

1

Bá Thước

12.365,76

12.185,56

12.365,76

2

Hà Trung

518,50

518,50

518,50

3

Hậu Lộc

439,29

439,29

439,29

4

Mường Lát

4.410,70

2.795,90

4.410,70

5

Như Thanh

3.900,90

3.647,10

3.900,90

6

Như Xuân

8.132,10

7.764,80

8.132,10

7

Quan Hóa

23.153,99

21.723,78

23.153,99

8

Thạch Thành

4.669,60

4.545,81

4.669,60

9

Thọ Xuân

78,00

54,02

78,00

10

Thường Xuân

23.475,05

20.459,08

23.475,05

11

TP. Thanh Hóa

221,97

221,97

221,97

12

TX. Sầm Sơn

138,91

138,91

138,91

b) Phân theo loại hình:

+ Vườn quốc gia: 16.702,60ha; hiện tại diện tích có rừng 15.957,71ha, diện tích chưa có rừng 744,89ha.

+ Khu bảo tồn thiên nhiên: 63.924,00ha; hiện tại diện tích có rừng 57.682,82ha, diện tích chưa có rừng 6.241,18ha.

+ Khu di tích lịch sử, văn hóa: 878,17ha; hiện tại diện tích có rừng 854,19ha, diện tích chưa có rừng 23,98ha.

c) Phân theo chủ quản lý:

+ Ban quản lý rừng đặc dụng: 81.065,48ha; hiện tại diện tích có rừng 74.055,43ha, diện tích chưa có rừng 7.010,05ha.

+ UBND xã, hộ gia đình: 439,29ha (đất có rừng).

 

PHỤ LỤC SỐ 2:

QUY HOẠCH DIỆN TÍCH RỪNG PHÒNG HỘ ĐẾN NĂM 2015 PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, LOẠI HÌNH VÀ CHỦ QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Tổng diện tích quy hoạch: 191.943,98ha, chiếm 30,51 % diện tích đất lâm nghiệp. Hiện tại diện tích có rừng 151.474,47ha, diện tích chưa có rừng 40.469,51ha.

a) Phân theo đơn vị hành chính:

TT

Huyện

Diện tích sau rà soát, quy hoạch

Diên tích rừng đến năm 2015 (ha)

Tổng số (ha)

Trong đó: Diện tích có rừng (%)

1

2

3

4

5

 

Cộng

191.943,98

151.474,47

191.943,98

1

Đông Sơn

129,80

129,80

129,80

2

Bá Thước

11.698,03

8.970,28

11.698,03

3

Cẩm Thủy

7.192,52

5.606,49

7.192,52

4

Hà Trung

2.684,05

1.905,21

2.684,05

5

Hậu Lộc

694,20

267,20

694,20

6

Hoằng Hóa

1.394,40

1.142,00

1.394,40

7

Lang Chánh

15.867,50

13.805,51

15.867,50

8

Mường Lát

31.408,24

20.671,43

31.408,24

9

Nông Cống

1.994,84

1.295,63

1.994,84

10

Nga Sơn

780,00

269,00

780,00

11

Ngọc Lặc

2.894,80

2.686,90

2.894,80

12

Như Thanh

9.619,09

7.920,61

9.619,09

13

Như Xuân

12.291,27

10.593,33

12.291,27

14

Quảng Xương

467,70

268,70

467,70

15

Quan Hóa

16.943,58

13.811,35

16.943,58

16

Quan Sơn

31.423,27

27.755,09

31.423,27

17

Thạch Thành

6.526,14

5.779,56

6.526,14

18

Thường Xuân

28.739,76

20.853,00

28.739,76

19

TP. Thanh Hóa

7,03

7,03

7,03

20

Triệu Sơn

1.654,42

984,80

1.654,42

21

Tĩnh Gia

6.943,23

6.466,60

6.943,23

22

TX. Bỉm Sơn

449,79

222,29

449,79

23

TX. Sầm Sơn

140,32

62,66

140,32

b) Phân theo chủ quản lý:

- Ban quản lý rừng phòng hộ: 52.153,83ha; hiện tại diện tích có rừng 45.845,43ha, diện tích chưa có rừng 6.308,40ha.

- Doanh nghiệp nhà nước: 6.893,14ha; hiện tại diện tích có rừng 5.377,41ha, diện tích chưa có rừng 1.515,73ha.

- Lực lượng vũ trang: 34.456,88ha; hiện tại diện tích có rừng 29.133,35ha, diện tích chưa có rừng 5.323,53ha.

- Hộ gia đình: 84.214,69ha; hiện tại diện tích có rừng 60.738,41ha, diện tích chưa có rừng 23.476,28ha.

- Ủy ban nhân dân xã quản lý: 14.225,44ha; hiện tại diện tích có rừng 10.379,87ha, diện tích chưa có rừng 3.845,57ha.

c) Phân theo loại hình:

- Phòng hộ đầu nguồn: 176.258,62ha; hiện tại diện tích có rừng 139.438,35ha, diện tích chưa có rừng 36.820,27ha.

- Phòng hộ chắn gió, chắn cát bay: 1.564,62ha; hiện tại diện tích có rừng 1.150,46ha, diện tích chưa có rừng 414,16ha.

- Phòng hộ chắn sóng lấn biển: 1.881,93ha; hiện tại diện tích có rừng 708,10ha, diện tích chưa có rừng 1.173,83ha.

- Phòng hộ bảo vệ môi trường: 12.238,81ha; hiện tại diện tích có rừng 10.177,56ha, diện tích chưa có rừng 2.061,25ha.

 

PHỤ LỤC SỐ 3:

QUY HOẠCH DIỆN TÍCH RỪNG SẢN XUẤT ĐẾN NĂM 2015 PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, LOẠI HÌNH VÀ CHỦ QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Tổng diện tích quy hoạch: 355.651,25ha, chiếm 56,53% diện tích đất lâm nghiệp. Hiện tại diện tích có rừng 262.684,44ha, diện tích chưa có rừng 92.966,81ha.

a) Phân theo đơn vị hành chính:

TT

Huyện

Diện tích sau rà soát, quy hoạch

Diên tích rừng đến năm 2015 (ha)

Tổng số (ha)

Trong đó: Diện tích có rừng (%)

1

2

3

4

5

 

Cộng

355.651,25

262.684,44

355.651,25

1

Đông Sơn

75,13

70,63

75,13

2

Bá Thước

26.261,54

20.456,25

26.261,54

3

Cẩm Thủy

11.801,55

7.953,30

11.801,55

4

Hà Trung

3.405,42

1.911,18

3.405,42

5

Hậu Lộc

631,59

489,92

631,59

6

Hoằng Hóa

226,46

201,88

226,46

7

Lang Chánh

34.765,08

27.969,89

34.765,08

8

Mường Lát

34.678,24

17.899,20

34.678,24

9

Nông Cống

827,75

633,89

827,75

10

Nga Sơn

168,76

102,00

168,76

11

Ngọc Lặc

18.713,90

16.340,20

18.713,90

12

Như Thanh

22.746,11

16.576,58

22.746,11

13

Như Xuân

32.190,63

24.728,36

32.190,63

14

Quảng Xương

287,40

170,10

287,40

15

Quan Hóa

43.984,66

36.979,74

43.984,66

16

Quan Sơn

48.623,95

39.331,09

48.623,95

17

Thạch Thành

17.057,71

10.239,12

17.057,71

18

Thọ Xuân

2.854,85

1.885,24

2.854,85

19

Thường Xuân

38.203,15

28.385,04

38.203,15

20

Thiệu Hóa

166,93

135,60

166,93

21

Triệu Sơn

3.188,90

2.713,73

3.188,90

22

Tĩnh Gia

10.562,86

5.344,65

10.562,86

23

TX. Bỉm Sơn

1.132,26

662,29

1.132,26

24

Vĩnh Lộc

2.295,24

829,51

2.295,24

25

Yên Định

801,18

675,05

801,18

b) Phân theo chủ quản lý:

- Ban quản lý rừng phòng hộ: 23.588,82ha; hiện tại diện tích có rừng 20.276,86ha, diện tích chưa có rừng 3.311,96ha.

- Doanh nghiệp nhà nước: 12.605,11ha; hiện tại diện tích có rừng 7.595,68ha, diện tích chưa có rừng 5.009,43ha.

- Lực lượng vũ trang: 4.215,33ha; hiện tại diện tích có rừng 3.272,33ha, diện tích chưa có rừng 943,00ha.

- Hộ gia đình: 301.569,31ha; hiện tại diện tích có rừng 221.419,90ha, diện tích chưa có rừng 80.149,41ha.

- Ủy ban nhân dân xã quản lý: 13.672,68ha; hiện tại diện tích có rừng 10.119,67ha, diện tích chưa có rừng 3.553,01ha.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu73/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực04/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 73/2007/NQ-HĐND kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng Thanh Hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 73/2007/NQ-HĐND kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng Thanh Hóa 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu73/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực04/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 73/2007/NQ-HĐND kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng Thanh Hóa 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 73/2007/NQ-HĐND kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng Thanh Hóa 2015

            • 25/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực