Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối 2013 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 1224/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối 2013 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 7

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 03/12/2004;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tán thành báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.

Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được xác định tại Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Chương trình hành động số 343/UBND-TH ngày 18/01/2013 của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đồng thời tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kinh tế xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư bằng các biện pháp và giải pháp thiết thực, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh phát triển với tốc độ cao hơn 6 tháng đầu năm, kiểm tra đôn đốc nhà đầu tư triển khai và thực hiện các dự án theo tiến độ; ngoài việc thực hiện đầy đủ những chủ trương chung của Chính phủ trong Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, các địa phương khẩn trương rà soát giá thuê đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, xác định hệ số điều chỉnh giá đất hợp lý, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân; hình thành mặt bằng mới về thị trường nhà đất để các giao dịch về bất động sản sớm khôi phục trở lại.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đến cuối năm 2013 đạt được mục tiêu về tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đề ra của năm 2015. Tổ chức thực hiện đề án tái canh cây cà phê hợp lý, quản lý chặt chẽ nguồn giống và hướng dẫn thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, để người dân nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của họ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện kế hoạch, lộ trình xây dựng huyện Đơn Dương đạt tiêu chí huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia vào năm 2015 và hoàn thành mục tiêu xây dựng 41 xã đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015 như kế hoạch đã đề ra.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, trên cây trồng và vật nuôi; kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp để xử lý kiên quyết và triệt để khi mới phát sinh, không để lây lan ngoài tầm kiểm soát. Tiếp tục chỉ đạo công tác, quản lý bảo vệ rừng; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, về quản lý tài nguyên khoáng sản.

Chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão.

3. Về thu chi ngân sách

Triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013.

- Tập trung kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc công tác quản lý thu thuế, chống thất thu; xử lý các khoản nợ đọng thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới; đặc biệt đối với các địa phương có nguồn thu lớn nhưng tiến độ thu đạt thấp. Cần rà soát lại cơ chế, quy định trên lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng theo thẩm quyền không còn phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn của người dân nhất là trong khu vực quy hoạch, các dự án đã quá thời hạn mà chưa triển khai thực hiện được, để tạo sự thanh khoản trong lĩnh vực đất đai. Xem đây là nguồn thu có khả năng bù đắp khoản thiếu hụt của nguồn thu ngân sách ở khoản thu về đất; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách của năm 2013 đã đề ra. Thực hiện công khai số thu thuế đến địa bàn dân cư, đến tổ chức - hiệp hội sản xuất kinh doanh.

- Trong điều hành chi ngân sách phải triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,... theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ưu tiên chi thực hiện chính sách an sinh xã hội; đôn đốc thực hiện các chương trình mục tiêu và đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã đề ra.

4. Về văn hóa - xã hội

- Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất, giáo viên cho năm học mới; thực hiện nguyên tắc ổn định tổ chức, bộ máy và đội ngũ giáo viên của các trường trước khi khai giảng.

- Đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối người có công với cách mạng, gia đình chính sách; triển khai đề án đã phê duyệt về thực hiện chính sách về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu đến cuối năm 2013 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng xong nhà mới cho các hộ chính sách trong danh sách theo quy định.

- Chủ động phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phấn đấu đến cuối năm 2013 thực hiện được chỉ tiêu về tỷ lệ toàn dân tham gia mua bảo hiểm y tế đã đề ra.

- Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tôn tạo các danh lam, thắng cảnh; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công 4 sự kiện vào cuối tháng 12/2013, tạo ấn tượng tốt về hình ảnh của Lâm Đồng - Đà Lạt với các nước trong khu vực ASEAN và cộng đồng quốc tế.

5. Về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c của Chính phủ, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước các cấp gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Tăng cường thanh tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức, thái độ và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; kiên quyết xử lý các trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của doanh nghiệp và nhân dân.

- Trên cơ sở đánh giá chỉ số cải cách hành chính để có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong kế hoạch cải cách hành chính và áp dụng trong theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của tỉnh, đảm bảo vị trí của địa phương trong bảng xếp hạng về cải cách hành chính.

6. Về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo kế hoạch đã đề ra; thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt thông tin để chủ động xây dựng và thực hiện các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 đảm bảo số lượng và chất lượng.

- Thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp đối với lĩnh vực trật tự xã hội và an toàn giao thông, phấn đấu để trong những tháng cuối năm 2013 đạt được mục tiêu 3 giảm: i) Giảm tội phạm về trật tự xã hội; ii) Giảm tội phạm và giảm số người nghiện ma túy; iii) Giảm tai nạn giao thông (giảm cả về số vụ vi phạm, số người chết và số người bị thương).

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường đối thoại trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; khẩn trương giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài sau khi thống nhất kết quả rà soát với các Bộ, Ngành và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án xử lý.

7. Chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2014.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:

- UBTVQH, CP, VPQH, VPCP, VPCTN;
- Website CP;
- Bộ KH&ĐT, Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính;
- TTTU, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH Lâm Đồng;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND,UBND các Huyện, Thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo LĐ "để đưa tin";
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh "để đăng";
- Lưu VT- hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu73/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối 2013 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối 2013 Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu73/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành12/07/2013
        Ngày hiệu lực22/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối 2013 Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối 2013 Lâm Đồng